Další pomoc postiženým povodní

Městská část Praha 16 zajistila pro své občany, kteří byli postiženi v loňském roce červnovou povodní a splňovali stanovená kritéria, další finanční pomoc, tentokrát ze státního rozpočtu.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) vytvořilo program „Podpora bydlení při živelné pohromě“ s podprogramem „Podpora bydlení 2013 – krizový stav“. Účelem tohoto neinvestičního podprogramu je částečná úhrada nákladů na opravu bytu či nemovitosti určené k trvalému bydlení poškozeného živelnou pohromou a uvedení do provozuschopného stavu. Maximální výše podpory byla stanovena na 30 000 Kč na jeden byt či nemovitost.

Vytipované radotínské domácnosti, které splňovaly kritéria daná ze strany MMR, byly kontaktovány pracovníky Kanceláře úřadu a Odboru místního hospodářství Úřadu městské části Praha 16 během měsíce září 2013. Po shromáždění všech potřebných údajů byl seznam 20 žadatelů souhrnně předložen ke schválení Radě městské části Praha 16, která dne 18. září 2013 materiál schválila a rozhodla o jeho předložení prostřednictvím sdruženého požadavku hlavního města Prahy (za všechny pražské postižené městské části) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MMR na základě Registrace akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace převedlo výše uvedené dotace na souhrnného žadatele (hlavní město Praha) a následně Radou hlavního města Prahy bylo dne 3. prosince 2013 rozhodnuto o poskytnutí dotace mj. Městské části Praha 16 o požadovanou částku, tj. o 600 000 Kč.

Dotace byla připsána na účet MČ Praha 16 dne 9. prosince 2013. Radotínská radnice, s vědomím velmi krátkého časového prostoru (jednou z podmínek MMR bylo vyplacení dotací do konce kalendářního roku), již 29. listopadu kontaktovala všech 20 postižených s výzvou o doložení potřebných podkladů, kterými byly doklady o zaplacení, příjmové daňové doklady nebo faktury s výpisem z účtu potvrzující jejich zaplacení.

Do podatelny ÚMČ Praha 16 bylo v termínu do 9. prosince do 12.00 hodin podáno celkem 18 žádostí ze schváleného seznamu o neinvestiční dotaci z programu MMR. Po provedené kontrole ze strany pracovníků Odboru ekonomického a Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16 bylo zjištěno, že 17 žádostí splnilo stanovené podmínky a požadavky. Těmto postiženým vlastníkům nemovitostí byla schválená částka (řádně podložená účetními doklady) vyplacena na účet či jim byl vystaven šek, vše se stihlo ještě před Vánocemi. Žadatelům byly vyplaceny dotace v celkové výši 461 627 Kč.

Nevyčerpaná část dotace bude při vyúčtování převedena zpět Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky, a to do konce ledna roku 2014.
Dagmar Součková Mikolášková

Zveřejněno: 17.01.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2371 x
Vytisknout