Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Radotín (dále jen MKR), schválenou zastupitelstvem Městské části Praha 16 usnesením čj.  XVIII/13 ze dne 19.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), se vydává tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.

Čl. 2
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona:

a)    výpůjční služby
b)    informační služby:

a.    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
b.    ústní informace bibliografického a faktografického rázu

c)    lekce knihovnicko-bibliografické přípravy pro děti a mládež a další výchovné, vzdělávací a zábavné akce pro mladé čtenáře

Čl. 3
Každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto Knižního řádu a obecných právních norem, zejména nepoškozovat a chránit majetek knihovny, respektovat práva a majetek jiných čtenářů, zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny a řídit se pokyny jejích pracovníků. V prostorách knihovny je návštěvníkům zakázáno provozovat výdělečnou činnost.

II. Výpůjční řád

Podmínky zápisu čtenáře
Čl. 4
Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky, v níž jsou základní identifikační údaje čtenáře ověřeny knihovníkem podle stanovených osobních dokladů.

Čl. 5
Uživatelem knihovny se může stát i právnická osoba, a to na základě vyplněné čtenářské přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem a po předložení osobního dokladu jejího pracovníka, písemně pověřeného uskutečňováním výpůjček a po předložení dokladu o existenci právnické osoby. Nositelem závazků je zde právnická osoba či instituce, nikoli pověřený pracovník.

Čl. 6
Základní identifikační údaje čtenáře ověřuje knihovník podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li to ČR. Osobní údaje čtenáře jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Čl. 7
Zapsaným čtenářem knihovny pro dospělé se může stát každá osoba starší 15 let.
Zapsaným čtenářem knihovny pro děti se může stát každé dítě do 15 let, které předloží přihlášku podepsanou rodičem či zákonným zástupcem a prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem.

Čl. 8
Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu MKR včetně závazku platit poplatky z prodlení a uhradit případné ztráty a poškození vypůjčených knihovních jednotek. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let přejímá tuto odpovědnost rodič či jiný zákonný zástupce.

Čl. 9
Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi Místní knihovnou Radotín a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb., za úhradu stanovenou v ceníku služeb.

Čtenářský průkaz
Čl. 10
Čtenářský průkaz je dokladem pro styk s MKR, je nepřenosný.
Každý čtenář může mít pouze jeden čtenářský průkaz, právnická osoba může mít více čtenářských průkazů, každý však musí být vystaven na jiného pověřeného pracovníka a je nepřenosný. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu.

Čl. 11
Za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti zaplatí:
a)    čtenář roční registrační poplatek v ceně uvedené v ceníku služeb
b)    právnická osoba registrační poplatek ve výši desetinásobku ročního poplatku

Čtenář zaplatí za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu poplatek podle ceníku služeb.

Podmínky absenčního půjčování
Čl. 12
Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma.
Ústní bibliografické a faktografické informace poskytuje knihovna zdarma.

Čl. 13
Výpůjční lhůta knih a časopisů je 1 měsíc.
Knihovník může u studijních a výukových titulů výpůjční lhůtu mimořádně prodloužit, nejvýše však na 2 měsíce.
Po uplynutí výpůjční lhůty si čtenář může tutéž knihovní jednotku vypůjčit znovu, pokud ji nežádá další čtenář. O prodloužení výpůjční lhůty musí požádat a současně předložit svůj čtenářský průkaz.

Čl. 14
Čtenář může mít současně absenčně vypůjčeno nejvýše 10 knih nebo časopisů.
Knihovník může v odůvodněných případech povolit čtenáři vypůjčení většího počtu knihovních jednotek současně.

III. Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

Čl. 15
Prohlédnout si při vypůjčování knihovní jednotku včetně čárového kódu, a je-li poškozena, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen uhradit MKR náklady na opravu nebo náhradu této knihovní jednotky.

Čl. 16
Chránit vypůjčené knihovní jednotky před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek apod., chránit je před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.

Čl. 17
Respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.

Čl. 18
Osobně a neprodleně oznámit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na čtenářské přihlášce. Pokud tak neučiní a knihovna je nucena tyto údaje zjišťovat prostřednictvím soudu, uhradí čtenář příslušné náklady. Statutární zástupce právnické osoby nebo jiné instituce, která je uživatelem služeb MKR, je povinen oznámit písemně změnu adresy nebo názvu prostřednictvím pověřeného pracovníka. Právnická osoba je povinna nahlásit změnu pověřeného pracovníka.

Čl. 19
Nahlásit knihovně ztrátu či odcizení svého čtenářského průkazu. Nese plnou odpovědnost za závazky vzniklé použitím jeho čtenářského průkazu do doby, než ztrátu či odcizení nahlásil.

Čl. 20
Odložit svrchní oděv a příruční zavazadla na místě k tomu určeném. Neobtěžovat a neomezovat svým chováním a svými projevy ostatní návštěvníky. Nevnášet do prostorů půjčovny nic, čím by mohl být poškozen knihovní fond a nekonzumovat zde potraviny a nápoje.

Čl. 21
Vynesení knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčních evidencích bude pokládáno za odcizení a vůči čtenáři bude postupováno podle platných právních předpisů.

Čl. 22
Návštěvník, který porušuje ustanovení knihovního řádu MKR či obecně právní předpisy, může být pracovníkem knihovny vykázán z jejích prostor.

IV. Poplatky z prodlení a upomínání

Čl. 23
Pokud čtenář nevrátil knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, zaplatí knihovně poplatky z prodlení, které se určují podle počtu vypůjčených knihovních jednotek a rostou podle doby překročení řádné výpůjční lhůty.
Poplatky z prodlení narůstají nezávisle na termínech upomínání. Výši poplatků určuje ceník služeb.

Čl. 24
Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude záležitost předána ÚMČ Praha 16 a nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a ostatními náklady budou vymáhány dle platných právních předpisů.

V. Náhrady ztrát a škod

Čl. 25
Čtenář je povinen neprodleně hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou škodu nahradit ve smyslu ustanovení § 442, odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. (Občanského zákoníku), jež zní: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“.

Čl. 26
Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:
a)    nepoškozeným výtiskem téhož titulu a vydání
b)    výtiskem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality
c)    jiným titulem srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny
d)    finanční náhradou na základě odborného odhadu knihovníkem, odhad vychází z ceny titulu na trhu v době ztráty a z aktuálního ceníku knihařských prací.

Čl. 27
V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet. Při menších poškozeních tištěných materiálů uhradí čtenář náklady na zhotovení kopií poškozených stran a na převazbu, při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací.   

VI. Závěrečná ustanovení

Čl. 28
Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář sdělit knihovníkovi, vedoucímu knihovny nebo starostovi MČ Praha 16.
Pokud není v tomto knihovním řádu stanoveno jinak, platí pro úpravu právních vztahů mezi Místní knihovnou Radotín
a uživateli jejích služeb příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. 29
Pokud čtenář nevrátil vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené výpůjční lhůtě či nezaplatil stanovené poplatky nebo nenahradil ztracené či poškozené knihovní jednotky, zablokuje mu knihovna možnost dalších výpůjček až do doby, kdy budou tyto závazky uhrazeny. Návštěvník, který hrubě nebo opakovaně porušil knihovní řád Místní knihovny Radotín, poškodil knihovní jednotky, zařízení knihovny, dopustil se hrubého porušení obecných právních norem a nerespektuje práva a majetek jiných uživatelů knihovny, může být rozhodnutím vedoucího knihovníka zbaven práva používat služeb knihovny. Povinnost nahradit způsobenou škodu není tímto dotčena.

Čl. 30
Výjimky ze zásad knihovního řádu Místní knihovny Radotín povoluje pouze vedoucí knihovny nebo jím pověření pracovníci.

Čl. 31
Podpisem čtenářské přihlášky Místní knihovny Radotín vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve čtenářské databázi knihovny, což je podmínkou poskytování knihovnických služeb. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb knihovnou. Místní knihovny Radotín se zavazuje zpracovávat tato data pouze v souladu s potřebami poskytování knihovnických služeb a zachovávat při tom všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. 32
Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu MKR je příloha: "Ceník služeb".

Čl. 33
Ruší se knihovní řád Místní knihovny Radotín, který nabyl platnosti dnem 1.9.2006 na základě usnesení Rady MČ Praha 16.
Toto znění knihovního řádu Místní knihovny Radotín platí od 8.9.2008 na dobu neurčitou.

 

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16

Ing. Irena Farníková
vedoucí knihovny

Dodatek č.1  Knihovního řádu Místní knihovny Radotín:
Pravidla pro používání čteček elektronických knih

Čtečky elektronických knih (dále  čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Čtečky si mohou vypůjčit pouze registrovaní uživatelé starší 18 let, kteří jsou v knihovně registrování nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky.
Absenční výpůjčka je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem, který je povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. Při výpůjčce skládá uživatel vratnou kauci ve výši 1.000 Kč.
Sada pro půjčení obsahuje čtečku, USB kabel s nabíječkou, pouzdro a návod.
Čtečka je půjčována s elektronickými knihami, která jsou dle autorského zákona volnými díly, uživatel smí přidávat další obsah a odpovídá za případné neoprávněné využití autorsky chráněného díla.
Výpůjční lhůta je 30 dnů,  poplatek z prodlení činí 10 Kč za každý 1 den po překročení této výpůjční lhůty.
Čtečky je možno rezervovat prostřednictvím automatizovaného knihovního systému, současně je možno mít vypůjčenu pouze 1 čtečku.
Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství. V těchto případech bude jistina započtena vůči vzniklé škodě.
Čtečka se vrací nabitá a s vymazanými poznámkami. Není-li tomu tak, musí čtenář počkat, až ji pověřený pracovník nabije a zkontroluje její funkčnost.
Uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu a není oprávněn čtečku půjčovat třetím osobám.

Dodatek č. 1 nabývá platnost dne 18.6.2012.

Ing.Irena Farníková
vedoucí Místní knihovny Radotín

Zveřejněno: 20.06.2012 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6863 x
Vytisknout