• Záměr pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín

  17.01.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pěti částí pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín označených ve výkresu jako části C, D, F, G, H. Pozemek parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín je zapsaný na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 10. 1. 2018 usnesením č. 1274/2018.
 • Záměr pronájmu reklamních ploch

  16.01.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout reklamní plochu u objektu č.p. 1078-1079, Sídliště, Praha - Radotín.
 • Záměr prodeje id. 1/2 pozemku parc.č. 1598/1 v k.ú. Radotín

  02.01.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje vlastnického podílu id. ½ pozemku parc.č. 1598/1, zahrada o celkové výměře 1093 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi zbývajícího vlastnického podílu id. ½. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 11. 2017 usnesením č. 1233/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/27/17.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2293 v k.ú. Radotín

  02.01.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2293, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům pozemku parc.č. 2291 v k.ú. Radotín. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 15. 11. 2017 usnesením č. 1214/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/26/17.
 • Záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín

  02.01.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje první části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/8 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2159 a 2160 v k.ú. Radotín a druhé části pozemku parc.č. 2631/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2631/7 v k.ú. Radotín o výměře 3 m2 vlastníkovi pozemků parc.č. 2158/1 a 2158/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 9. 2017 usnesením č. 1136/2017 a 1137/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/25/17.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29 v k.ú. Radotín

  02.01.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/29, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi stavby bez čp/če (garáže) na pozemku postavené. Pozemek je evidován na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 10. 2017 usnesením č. 1153/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/28/17.
 • Záměr směny pozemků

  02.01.2018 / Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr směny části pozemku parc.č. 2583/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2583/7 v k.ú. Radotín o výměře 18 m2 ve vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 962 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 962/2 v k.ú. Radotín o výměře 21 m2 v podílovém spoluvlastnictví vlastníků pozemků parc.č. 961 a 962 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 20. 9. 2017 usnesením č. 1138/2017 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. XIX/29/17.