Pokyny pro vybrané prodejce 2017

PŘÍJEZD

Příjezd na místo akce (ulice Václava Balého, nám. Sv. Petra a Pavla a Loučanská, Praha 16 - Radotín)  je možný v sobotu ze dvou směrů - ze středu Radotína od světelné křižovatky Karlická, Výpadová a Václava Balého a ze směru od Černošic sjezdem z ulice Radotínská (před železničním přejezdem) na ulici Na Rymáni, přes ulici Ke Zdeři. Pokud budete přijíždět již během pátku, příjezd bude možný pouze ze středu Radotína od světelné křižovatky Karlická, Výpadová a Václava Balého. Vstup bude kontrolován příslušníky Městské policie, zástupci pořadatele či bezpečnostní agentury a bude umožněn po nahlášení jména+příjmení, názvu firmy či variabilního symbolu, pod kterým jste účast uhradili.

INSTALACE STÁNKŮ, PARKOVÁNÍ, UKONČENÍ PRODEJE

Instalace stánku je možná v pátek 13. 10. od 16 do 21 hodin, v sobotu 14. 10. od 05 do 07.30 hodin.

Při příjezdu obdržíte u kontroly číslo stánku. Dojeďte ke svému prodejnímu místu - na komunikaci (cesta, chodník) je barevně vyznačeno jeho číslo, nainstalujte stánek a vyložte zboží. Každý prodejce má vyznačenu délku, kterou může zabrat - podle nahlášené velikosti stánku. Nezabírejte více prostoru, než jste nahlásili, znemožnili byste instalaci stánků prodejcům vedle vás. Respektujte prosím přidělené místo, nevyměňujte si ho s jinými prodejci.

Na svůj stánek následně upevněte přidělené číslo. Stánky zapůjčené od MČ již mají čísla připevněna.

Je striktně zakázáno vjíždět vozidly na trávu okolo stánků.

Po vyložení zboží je nutné auta okamžitě přeparkovat mimo zónu, ve které akce probíhá (odsun aut nejpozději do 8.00 hodin). Parkování je možné na několika místech: velké parkoviště před nákupním střediskem Berounka (náměstí Osvoboditelů), parkoviště u restaurace Rozmarýn (ul. Karlická za viaduktem), podél ulice Ke Zděři, vedle sportovního areálu (ulice K lázním) nebo u sportovní haly (ulice U Starého stadionu).  Informace o parkování získáte i od pořadatelů akce.

Opouštění stánku/místa je možné v sobotu od 19 hodin a vyklizení prostor po skončení akce je vyhrazen čas v neděli od 17.30 hodin.

Akce je dvoudenní. Na neúčast prodejce druhý den akce bude pohlíženo jako na porušení Provozního řádu akce.

ELEKTŘINA

Vy, kteří jste si objednali přívod elektrické energie, mějte s sebou prosím dostatečně dlouhé prodlužovací kabely (nejlépe 30m) pro připojení k zásuvkám, vyvedeným z našich čtyř stanovišť (úřad městské části, knihovna, gymnázium, základní škola). Počet kabelů je závislý na množství požadovaných přípojek. Odběr elektrické energie pro jednotlivé stánky bude připraven dle požadavku uvedeného v Registračním formuláři. Upozornění – zapojení kabelů do připravených přípojek musí provést provozovatel (případně jeho odborný zástupce), který nejprve vše zkontroluje. Tato osoba má rovněž právo z technických důvodů spotřebiče (kabely) odmítnout zapojit. Z bezpečnostních důvodů je prodejcům zakázáno jakkoli zasahovat do jištění. Nedodržování těchto podmínek může mít za následek okamžité vyloučení bez vrácení investovaných poplatků. Při jakýchkoli problémech (výpadek proudu, zapojení dalšího spotřebiče apod.) je prodejce povinen se obrátit na pořadatele či jeho pověřeného zástupce.

PLATBA A KONTROLA PLATBY

V příloze e-mailu jste obdrželi cenovou kalkulaci. Při úhradě nezapomeňte uvést variabilní symbol, aby byla došlá platba správně přiřazena. Pokud přetrvávají nejasnosti ohledně výše nebo způsobu platby, neprodleně kontaktujte zástupce pořadatele na níže uvedeném čísle.

Zástupci živnostenského, případně ekonomického, odboru ÚMČ Praha 16 provedou během akce kontrolu správnosti úhrady poplatků za účast (zejména to, zda zábory nejsou větší, než byly nahlášeny). Případné doplatky nebo nesrovnalosti budou řešeny v hotovosti na místě v průběhu akce. Oceníme však, když budou tyto případy výjimečné.

NABÍZENÝ SORTIMENT

Dotčenými orgány bude na akci kontrolováno nabízené zboží – lze prodávat jen odsouhlasený sortiment (s ohledem na znění Provozního řádu). Nenahlášené zboží musí prodejce ihned z nabídky stáhnout. Při neuposlechnutí může pořadatel, jím pověřený zástupce nebo správce, prodejce z akce vyloučit, a to bez vrácení uhrazených poplatků.

Akce je dvoudenní, proto si připravte dostatečné množství nabízeného sortimentu.

KOMUNIKACE PŘED, BĚHEM A PO AKCI

Před akcí je nejvhodnější prostředek e-mail (havelskeposviceni@gmail.com), od pátku 13. 10. spíše telefon 602 608 698. 

Během celé akce se bude v prostorách konání pohybovat zástupce pořadatele – nejméně jedna osoba v označené vestě, na kterou se můžete obrátit v případě nejasností či dotazů.

Protože budeme Havelské posvícení pořádat i další roky, uvítáme po akci Vaše podněty na zlepšení organizace. 

Zveřejněno: 09.05.2017 –Eva Kottková ; Přečteno 5843 x
Vytisknout