Popis činnosti Odboru živnostenského

Úsek registrace fyzických a právnických osob
Úsek kontroly

Úsek registrace fyzických a právnických osob

  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
  • přijímá a  zpracovává ohlášení živnosti fyzických osob (FO) a právnických osob (PO)
  • přijímá a zpracovává žádosti  o vydání koncese FO a PO
  • přijímá a zpracovává žádosti o schválení odpovědného zástupce u koncesované živnosti a zapisuje je do živnostenského rejstříku
  • vydává rozhodnutí o schválení koncese
  • vydává rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce
  • vyžaduje doložení dokladů k ohlášení živnosti i k žádosti o koncesi v souladu se zákony
  • vyžaduje stanovisko k žádosti o koncesi od příslušného orgánu státní správy
  • přijímá a zpracovává podání týkající se oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
  • přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení živnosti, příp. žádosti o koncesi
  • vydává výpisy se změněnými údaji, příp. vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku
  • zpracovává a vydává opravené výpisy
  • ruší živnostenská oprávnění vydaná v rozporu se zákonem, po projednání s podnikateli vydává nový výpis, příp. rozhoduje, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo
  • přijímá a zpracovává podání, na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení provozování živnosti na základě žádosti podnikatele
  • přijímá a zpracovává podání podnikatele, na jejichž základě vydává vyrozumění o přerušení provozování živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti
  • vydává rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zahájení správního řízení, rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, příp. o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění
  • vede živnostenský rejstřík, zapisuje do živnostenského rejstříku údaje, popř. jejich změny o podnikatelích, zpracovává výpisy ze živnostenského rejstříku na základě žádostí
  • zahajuje správní řízení, vydává rozhodnutí a vede jejich evidenci
  • provádí úkony spojené s transformací živnostenského oprávnění v souvislosti s novelami živnostenského zákona
  • poskytuje informace s cílem uvést do souladu požadavky podnikatelů s příslušnými právními předpisy
  • vede agendu hospodařících zemědělců
  • vydává výzvy FZO pro cizineckou policii
  • zajišťuje vedení a provoz evidence podnikatelů
  • na základě zjištěných skutečností při jednání s podnikateli ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů
  • slouží jako Centrální registrační místo, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce
  • zajišťuje kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT
  • provádí vidimaci a legalizaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu).

Úsek kontroly

  • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, vyžaduje od podnikatele doklady o splnění těchto povinností
  • provádí šetření stížností a podnětů na úseku živnostenského podnikání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • z kontroly pořizuje protokol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, vyřizuje případné námitky kontrolované osoby proti protokolu, projednává výsledky kontroly s podnikateli
  • na základě zjištěných skutečností ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů
  • na základě zjištěných skutečností pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění, ukládá i jiné sankce v souladu s příslušnými právními předpisy
  • informuje jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních právních předpisů osobami, provozujícími činnost, která je předmětem živnosti
  • podává oznámení orgánům činným v trestním řízení při podezření z trestné činnosti pro neoprávněné podnikání
  • mapuje síť provozoven obchodu a služeb na území MČ
  • zahajuje a vede správní řízení, vede jejich evidenci
  • vede evidenci změny tržního řádu a provádí kontrolu tržních míst
  • organizuje stánkový prodej a výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství na povolených tržních místech na území MČ
  • spolupracuje při organizaci a dozoruje Farmářské trhy MČ a další kulturně společenské akce MČ
  • provádí kontroly vytipovaných skupin podnikatelů dle metodických pokynů MHMP
  • kontroluje dodržování povinností podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
  • zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontroly způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vytisknout