Usnesení zastupitelstva č.35

Příspěvky členům Zastupitelstva MČ Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části

Číslo zastupitelstva: 19
č. 35
Ze dne 18.12.2017

s c h v a l u j e

s účinností od 1. 1. 2018 příspěvky členům Zastupitelstva městské části Praha 16 z peněžního fondu nebo rozpočtu městské části, a to za podmínek a ve výši stanovené usneseními Rady městské části Praha 16 č. 403/2012 ze dne 25. 1. 2012 a č. 843/2016 ze dne 21. 12. 2016 a nařízeními tajemníka Úřadu městské části Praha 16 č. 3/2012 ze dne 25. 1. 2012 „Sociální fond zaměstnanců MČ“ a č. 19/2016 ze dne 21. 12. 2016 „Příspěvky v souvislosti se slavnostními událostmi“. Nová úprava je vyžadována v souladu s přijetím zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a jeho účinností od 1. 1. 2018.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 314 x
Vytisknout