Provozní řád 2018

PROVOZNÍ ŘÁD HAVELSKÉHO POSVÍCENÍ V RADOTÍNĚ

POŘADATEL AKCE

Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín, IČ 00241598 

CO JE "HAVELSKÉ POSVÍCENÍ"

Havelské posvícení je kulturní akce, pořádaná Městskou částí Praha 16 – Radotín.

U stánkového prodeje je, jako každoročně, kladen důraz na atmosféru tradiční pouti, a proto jsou upřednostňovány řemeslné a rukodělné stánky, doplněné o další sortiment ve vyvážené míře.

MÍSTO KONÁNÍ

Pro Havelské posvícení byl vyhrazen  prostor kolem Úřadu MČ Praha 16 (radnice), tedy v ulicích Václava Balého a Loučanská a na nám. Sv. Petra a Pavla, Praha 16 – Radotín, 153 00. 

POPLATKY

Registrační poplatek u této akce je 700 Kč/oba dny/. Při přesáhnutí délky stánku 5 m je navýšení registračního poplatku o 100 Kč/každý další metr.

Prodejce má od pořadatele pronajatý prostor o ploše minimálně 2x2 m, maximálně pak 8x3 m/stánek a hradí poplatek za zábor místa ve výši 10Kč/m2/den. Jeden prodejce (IČ) může registrovat max. 3 stánky, a to tak, že součet všech registrovaných metrů délky stánků bude na jedno IČ max. 15m. Při registraci je nutné rozměry vlastních stánků zaokrouhlovat na PŮL nebo CELÉ metry (příklad: prodejce má stánek 2,25 m x 3,75 m. Přihlásí tedy rozměry 2,5 m x 4 m atd. Není možné zaokrouhlovat rozměry dolů - nelze si rezervovat menší zábor, než jaký je rozměr prodejcova stánku.). Pokud si prodejce přiveze vlastní stánek, jeho instalaci, deinstalaci, dopravu i uskladnění pak zařizuje ve vlastní režii.

Prodejce může mít od pořadatele akce pronajatý jednotný stánek, který pořadatel instaluje, deinstaluje a uskladňuje. Cena za pronájem stánku je 400 Kč (oba dny konání akce).

V případě napojení prodejce na elektropřípojku se využití účtuje paušálně, a to u prodejců potravin, občerstvení a nápojů ve výši 100 Kč/každý den konání akce/1 přípojka 230 V. U ostatních prodejců (nepotravinářský sortiment) také paušální částkou, a to ve výši 100 Kč/oba dny/1 přípojka 230 V. Lze poskytnout max. 4 přípojky/stánek (tedy odběr do 6 kW). Přípojka 400 V je účtována částkou 300 Kč/každý den.

Pokud chce prodejce mít u stánku také dílničku pro děti, uvede tuto skutečnost do přihlášky spolu s rozměrem této dílničky. Zábor místa pod touto dílničkou je bez poplatku (zdarma).

Neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu může mít za následek zrušení registrace a nabídnutí uvolněného místa náhradníkovi.

PRODÁVANÉ ZBOŽÍ

Lze nabízet:
zboží nové povahy, výrobky řemeslné i potravinářské, občerstvení, služby a zábavu pro veřejnost

Nelze nabízet:

živá či vycpaná zvířata nebo jejich části, jakoukoli munici, pyrotechnické pomůcky a produkty, všechny druhy zboží a materiály velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy, erotické produkty a pomůcky, motorová vozidla nebo jejich díly, velké domácí a jiné elektrické spotřebiče (lednice, pračky atd.), jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky, produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.), finanční produkty, hypotéky, pojištění a stavební spoření. Není povolen prodej žádných plyšových, plastových či jiných umělohmotných hraček a výrobků (ani pod názvem suvenýry, moderní hračky apod.) a alkoholu s obsahem etanolu nad 20 %.

Při registraci je nutné uvádět všechny DRUHY zboží, které chce prodejce nabízet. Bude-li na stánku zjištěno vybalené neodsouhlasené zboží, musí jej prodejce z nabídky ihned stáhnout. Při neuposlechnutí může pořadatel, jím pověřený zástupce nebo správce, prodejce z akce vyloučit, a to bez vrácení uhrazených poplatků.

Prodejce, který bude na akci nabízet rozlévané alkoholické nápoje s obsahem nad 20 % etanolu, musí vlastnit koncesi pro „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, ostatní prodejci (punč, víno, pivo, káva, čaj, občerstvení apod.) „Hostinskou činnost“.

Prodejce, který bude na akci vyrábět pekařské a cukrářské výrobky musí vlastnit živnostenské oprávnění „Pekařství, cukrářství“.

Na žádost zákazníka musí prodejce vystavit doklad o zaplacení.

V noci jsou prostory ulic Václava Balého, Loučanská a nám. Sv. Petra a Pavla střeženy bezpečnostní agenturou, přesto je ponechání zboží ve stánku rizikem, které prodejce bere zcela na vlastní zodpovědnost. Pořadatel neručí za škody, které vzniknou během noci prodejci na jeho majetku, včetně stánku.

Výběry jakýchkoli příspěvků či pořádání sbírek v prostorách akce musí být předem odsouhlaseny pořadatelem.

JAK SE REGISTROVAT JAKO PRODEJCE

Zájemce o prodej vyplní 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

, který je zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 16 - Radotín. Jiný způsob registrace není možný. Samotné přihlášení (vyplnění, odeslání a doručení přihlášky k rukám pořadatele) nezakládá nárok k přijetí na akci. Každá registrace bude posouzena zejména s ohledem na zajímavost nabízeného sortimentu. O přijetí rozhoduje pořadatel akce, který si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez uvedení důvodu.

Vybraným prodejcům bude přijetí oznámeno písemně – tzv. souhlas s prodejem. Následně budou zaslány i informace k platbě. Ta musí být vždy uhrazena předem. Neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu může mít za následek zrušení registrace a nabídnutí uvolněného místa náhradníkovi. Přijatí prodejci mohou nabízet pouze předem nahlášený a pořadatelem odsouhlasený sortiment.

Prodejci, kteří nebyli vybráni, budou o této skutečnosti informováni taktéž písemně.

Prodej musí být vždy u pořadatele registrován dopředu. O možnosti prodeje bez předchozí registrace rozhoduje pořadatel v den konání akce dle vlastního uvážení. 

KTERÉ DOKUMENTY S SEBOU

Výpis z Živnostenského rejstříku, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární osvědčení (§ 78 zákona č. 166/1999 Sb.), doklad o zaplacení poplatků, ověřovací list o kalibraci váhy (nemá-li váha nálepku).

Na vyžádání pořadatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je prodávající povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své pověření. 

KDY PŘIJET NA AKCI, JAK SE ORIENTOVAT

Příjezd na místo akce a instalace stánků je možná:

- v pátek - od 16 do 21 hodin, a to pouze ze středu Radotína od světelné křižovatky Karlická, Výpadová a Václava Balého.

- v sobotu – od 05 do 07.30 hodin, a to ze dvou směrů - ze středu Radotína od světelné křižovatky Karlická, Výpadová a Václava Balého a ze směru od Černošic, sjezd z ulice Radotínská (před železničním přejezdem) na ulici Na Rymáni, přes ulici Ke Zděři.

V obou případech bude vstup kontrolován příslušníky Městské policie, bezpečnostní agentury nebo pořadatelem či jeho zástupcem a bude umožněn pouze těm prodejcům, kteří budou mít uhrazeny všechny poplatky (není-li ve výjimečných případech domluveno jinak - náhradníci).

Při vstupu obdrží prodejce identifikační kartu stánku - číslo, které si připevní na svůj stánek (stánky zapůjčené MČ Praha Radotín již budou mít čísla upevněna na konstrukci). Dojede na určené místo (každé prodejní místo bude vyznačeno číslem – na komunikaci/chodníku), kde nainstaluje stánek a vyloží zboží.

Je striktně zakázáno vjíždět vozidly na trávu okolo trhu.

Po vyložení zboží je nutné auta okamžitě přeparkovat mimo zónu, ve které akce probíhá (přeparkování aut nejpozději do 8 hodin). Parkování je možné na několika místech: velké parkoviště před nákupním střediskem Berounka – prodejna Albert (náměstí Osvoboditelů), parkoviště u Restaurace Rozmarýn (ul. Karlická za viaduktem), podél ulice Ke Zděři, vedle sportovního areálu (ulice K Lázním) nebo u sportovní haly (ulice U Starého stadionu).  

DOBA KONÁNÍ, ODJEZD Z AKCE

Nelze se účastnit pouze jednoho z prodejních dnů (registrace i úhrada je výhradně na oba dny akce). V případě, že se prodejce bez omluvy nedostaví kterýkoli den konání akce, bude na tuto skutečnost pohlíženo jako na porušení provozního řádu.

Zahájení akce je po oba dny od 9.00 hod.

Opouštění stánku 

v sobotu 

je možné nejdříve 

od 19 hodin 

(nebo po domluvě s pořadatelem) a vyklízení prostor po skončení akce 

v neděli 

je určen čas 

od 17.30 

hodin.

V případě, že bude chtít prodejce opustit akci kterýkoli den konání před oficiálním ukončením, musí si zboží ze stánku odvézt či odnést k autu (nikoli auto přistavit ke stánku). Vjezd vozidel prodejců do prostor konání akce je povolen vždy až po oficiálním ukončení akce.

PRODEJNÍ MÍSTA, STÁNKY

Nabízet sortiment je povoleno jen na místech předem vyhrazených, a to ze stánku, který si přiveze prodejce sám, nebo ho má pronajatý od pořadatele (mimo ně není prodej povolen). Prodejce může obsadit pouze takové místo (stánek), které mu bylo přiděleno.

Prodej z karavanů, přívěsů apod. bude povolován jen výjimečně. Umisťování těchto prodejních objektů bude, bez ohledu na sortiment, stejné, jako u přeprodejového nebo pouťového zboží, tedy na okrajích ulic Loučanská a Václava Balého.

Prodejce je povinen viditelně označit stánek či prodejní místo obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, sídlem a identifikačním číslem, případně jménem a příjmením odpovědné osoby.

V případě, že během akce nebude zboží k prodeji nabízet přímo podnikatel, musí s ním mít prodejce (zaměstnanec, brigádník, pomocník) uzavřenu písemnou dohodu,kterou musí mít prodávající po celou dobu konání akce k nahlédnutí.

Prodejce je povinen prodejní místo i prodejní stánek udržovat v čistotě a v dobrém technickém stavu.

Rozmístění stánků je určeno pořadatelem akce, a to formou přehledného plánku.

Prodejní plocha je vyhrazena zejména nabídce zboží vlastní výroby. Pouťové zboží (pendreky, žu-žu, perníková srdce, cukrová vata, lízátka, žvýkačky, pásky, turecký med, pražené ořechy, marcipán, kokosové suky, želé, cukrovinky apod.) může být nabízeno v malé míře, jako doplňkový prodej, a to pouze ve spodní polovině ulice Václava Balého (od světelné křižovatky) nebo ke konci ulice Loučanské (za gymnáziem, směrem k ulici K Lázním). V žádném případě nelze umisťovat tento sortiment v prostoru centra dění této akce (Havelské posvícení). Za centrum dění akce je považován prostor od horní poloviny ulice Václava Balého ulicí Loučanskou až k budově gymnázia, a to včetně nám. Sv. Petra a Pavla.

Prostor nám. Sv. Petra a Pavla je vyhrazen výhradně stánkům s občerstvením, a to s ohledem na zajímavost, žádanost a různorodost nabídky. Z náměstí dále, ulicí Václava Balého a Loučanskou, navazují stánky s rukodělným sortimentem, nejlépe vlastní výroby, opět s ohledem na zajímavost a různorodost nabídky. Mohou zde být umístěny i další stánky s občerstvením. Na koncích obou ulic lze nabízet již zmiňovaný prodej pouťového zboží a jiného, tzv. přeprodejového/komerčního sortimentu (kabelky, opasky, sošky, klobouky, kameny apod.), a to v omezeném množství.

Prodej jakéhokoli zboží musí probíhat tak, aby nedocházelo k omezování volného pohybu návštěvníků akce.

Do pochozí plochy mezi stánky je zakázáno umisťovat poutače a jiné předměty omezující návštěvníky.

V celém prostoru konání akce je zákaz prodeje jakéhokoli zboží mimo určené prodejní místo. Toto se vztahuje i na různé dobrovolné a charitativní sbírky, pokud není předem s pořadatelem domluveno jinak. 

VODA, ELEKTŘINA, WC

Na akci jsou k dispozici minimálně toalety typu „TOITOI“ a rovněž tekoucí voda, která je k dispozici nejen účinkujícím a prodejcům, ale i návštěvníkům akce.

Elektrický proud je poskytnut z rozvaděčů v několika okolních budovách. Odběr elektrické energie pro jednotlivé stánky bude připraven dle požadavku uvedeného v Registračním formuláři. Při jeho vyplňování musí zájemce dobře zvážit, jaké množství energie bude pro svůj stánek potřebovat, a to s ohledem na spotřebiče, které hodlá používat. Pro rozvedení k jednotlivým stánkům prodejců, kteří si přípojku/y u pronajímatele objednali, použije každý prodejce vlastní prodlužovací šňůru (nejlépe 30 m). Počet kabelů je závislý na množství požadovaných přípojek. Zapojení kabelů do připravených přípojek musí provést provozovatel (případně jeho odborný zástupce), který nejprve vše zkontroluje. Tato osoba má rovněž právo z technických důvodů spotřebiče (kabely) odmítnout zapojit. Z bezpečnostních důvodů je prodejcům zakázáno jakkoli zasahovat do jištění. Nedodržování těchto podmínek může mít za následek okamžité vyloučení bez vrácení investovaných poplatků. Při jakýchkoli problémech (výpadek proudu, zapojení dalšího spotřebiče apod.) je prodejce povinen se obrátit na pořadatele či jeho pověřeného odborného zástupce.

KONTROLA

Kontrolu stánků a jednotlivých prodejců provádějí orgány k tomu oprávněné (Česká obchodní inspekce, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, Městská policie, živnostenský úřad, pořadatel akce, případně osoba jím určená. Tyto orgány a osoby se prokazují průkazem nebo pověřením ke kontrole. 

ČISTOTA A BEZPEČNOST

při prodeji zboží jsou prodejci povinni:

  • dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě
  • zabezpečovat čistotu stánků, prodejních míst i dočasných skladovacích prostor
  • průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo
  • po ukončení akce zanechat přidělené místo čisté
  • k prodeji a nabídce potravin používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu
  • osobními ani jinými vozidly neparkovat v místě konání akce

OSTATNÍ

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci či provozovateli jsou tímto vyloučeny.

Prodejce je povinen seznámit se s Provozním řádem a dodržovat ho. Jeho porušení může mít za následek okamžité vykázání z akce, a to bez vrácení uhrazených poplatků. 

ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Návštěvníci s kolem musí v celém místě konání akce, tedy v celé délce ulice V. Balého, na nám. Sv. Petra a Pavla a v ulici Loučanské až po poslední stánek, kolo pouze vést, ne na něm jet.

Návštěvníci se psem musí mít tohoto na vodítku, a to v celém místě konání akce. Pes musí mít nasazen košík a nesmí svým chováním být na obtíž nebo ohrožovat ostatní návštěvníky. Těmito jsou míněni nejen návštěvníci z řad občanů, ale také vystupující, pořadatelé, prodejci, technická obsluha apod. 

POŘADATEL, KOORDINÁTOR, SPRÁVCE

Provoz akce řídí pořadatel či jeho zástupci, kteří musí být zřetelně označeni nebo musí vlastnit pověřovací doklad. Tyto osoby zejména:

  • určují prodejní místa na akci prodávajícím, kteří jsou předem zaregistrovaní, vedou o nich evidenci
  • dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a dodržování Provozního řádu všemi zúčastněnými osobami a dbají na čistotu a pořádek
  • zajišťují, aby ve vyhrazených prostorách nebyly realizovány neevidované prodeje a akce
  • řeší případné problémy, které vzniknou během akce

Pořadatel nebo jeho pověřený zástupce má oprávnění upozornit účastníky akce na jejich jednání, které je v rozporu s tímto Provozním řádem. Bude-li občan v jednání pokračovat, bude k vyřešení přizván zástupce Policie ČR nebo Městské policie.

Koordinátorkami akce jsou:

Eva Kottková, telefon 602 608 698
Martina Kottková, telefon 602 608 698
Lenka Vlasáková, telefon 702 864 149

Správcem akce je:

Martin Zeman, telefon 234 128 284, 601 393 844

Pořadatel akce si vyhrazuje právo na úpravu Provozního řádu. Pokud tak učiní, je povinen zveřejnit změny na svých webových stránkách. 

Zveřejněno: 23.04.2018 –Eva Kottková ; Přečteno 7001 x
Vytisknout