Usnesení rady č.1290

STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Obcí Kosoř, Průběžná 260, Kosoř, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 282/51, trvalý travní porost v k.ú. Kosoř o výměře 5816 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem

Číslo rady: 85
č. 1290
Ze dne 24.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Obcí Kosoř, Průběžná 260, Kosoř, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 282/51, trvalý travní porost v k.ú. Kosoř o výměře 5816 m2 za cenu určenou znaleckým posudkem.

Zveřejněno: 30.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 142 x
Vytisknout