Usnesení zastupitelstva č.17

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Martinem Slavíkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/16 o výměře 23 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 17
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Martinem Slavíkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2286/16, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2286/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího.

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 194 x
Vytisknout