Veřejné představení centra

IMG_4846.jpgSejdeme se tam – veřejnost byla seznámena se záměrem výstavby Centra Radotína
V úterý 5. listopadu byla na setkání v domě U Koruny veřejnost seznámena s aktuální podobou záměru revitalizace Radotínského centra. Záměr připravuje ve spolupráci s městskou částí vítěz výběrového řízení z ledna 2013, sdružení firem VCES a Doma je Doma. Na prezentaci přišlo zhruba 30 lidí. (Fotografie z prezentace naleznete ve fotogalerii.)

Pro ostatní přibližuje tento text hlavní diskutované otázky:

Základní myšlenka projektu - kombinace veřejných ploch, bytových domů a prostor pro služby a obchod v parteru - se  opírá o studii ÚRM[1] a Ing. arch. Holuba. Osou je nová Třída, o délce 230 m, s oboustrannými čtyřmetrovými chodníky a stromořadím. Návrh dále počítá s vytvořením skutečného ohniska  u nově postaveného Náměstí, s celodenním provozem (komerce, pohyb osob, bydlení).

Vizualizace budoucí obchodní třídyJeden z dotazů směřoval k povaze nově navrhovaných obchodních prostor. Z velké části půjde o střední a drobnější obchodní plochy, pro které je klíčová blízkost fungujícího supermarketu. Stávající Albert  je pro území a plánované obchodní  plochy velkým pozitivem, budování dalších ploch – s lepším standardem a přístupem z atraktivních veřejných ploch – životaschopnost celku posiluje.

Vizualizace budoucího náměstíDále byly diskutovány parametry Náměstí. Záměr umístit v centru shromažďovací prostor je v Radotíně tradiční a předchází jeho stávající podobu. Za dobu projednávání současného záměru s komisemi a radnicí se střídavě objevovali dva odlišné názory: jeden rozhodně náměstí požaduje, druhý názor vlastně zpochybňuje jeho smysluplnost. Jak bude náměstí využíváno? Náměstí ztratila svou někdejší obchodní funkci. Část z nich (třeba Karlovo náměstí) byla přeměněna na parky, tedy nikoliv shromažďovací prostor.

Stávající podoba záměru proto respektuje dosavadní konsenzus, (zde opět vychází návrh ze studie ÚRM), a obsahuje Náměstí, jehož prostor nabízí rozměry 34 x 50 m. Strany jsou zhruba dlouhé jako polovina stran fotbalového hřiště.. Tuto plochu  bude možné použít pro pořádání trhů, nebo  koncertů a doufejme i jako místo pro posezení. Vitalitu náměstí bude podporovat přítomnost obchodů v parteru kolem něj. Záměr dále počítá i s kultivací zelených ploch podél potoka.  

Několikrát bylo zmíněno, že centrum nemůže dopravou zatížit ulici Prvomájovou a další dotazy směřovaly k řešení vjezdu do lokality v případě zrušení přejezdu Na Betonce. (jde o nezávislou investici SŽDC[2] v rámci budování koridoru Praha-Beroun). Podmínkou pro vznik centra (2. a 3. Etapa) je nové připojení centra z  upravené křižovatky na Náměstí osvoboditelů, nejlépe se světelnou signalizací. Příjezd do z centra bude zajištěn po Třídě a výjezd po paralelní komunikaci jižně centra. Vznik nového připojení z křižovatky zároveň utlumí tlak na dopravu v ulici Prvomájové. Více o nové křižovatce je uvedeno v předchozím článku na této stránce.

Animace: Krátký průlet centrem Radotín

Podél budoucí Třídy a v okolí bude umístěno 60 parkovacích míst, které budou sloužit ke krátkodobému parkování pro návštěvníky stávajících obchodů v Berounce. Parkování pro nové obchody (v počtech podle platné vyhlášky) je navrženo v plochách mezi centrem a potokem.

Protože i plochy, na kterých mají vzniknout budovy centra jsou využívány pro parkování, chystá MČ v návaznosti na záměr a v rámci celoměstské koncepce parkovacích zón řešit parkování rezidentů. Část ploch budoucího centra je totiž užívána jako neplacené parkoviště P+R. Cestující ze středočeského kraje parkují v Radotíně kvůli tarifnímu pásmu a zpravidla hledají neplacená místa. Obdobná situace je i v ulicích jižně od nádraží.  

Při prezentaci byla zmíněna i otázka financování revitalizace centra. Nákladnost revitalizace bývalých průmyslových území je hlavním důvodem, proč pro jejich provedení hledají města a radnice partnery. Na rozdíl od pozemků na okrajích měst, mají někdejší průmyslové plochy  - tzv. brownfieldy - obvykle řadu zátěží.  Kvůli zátěžím zůstávají tyto plochy často po léta mrtvé. Typicky se jedná o kontaminace zemin, nutnost demolic staveb a podzemních konstrukcí a sítí (ty na pozemcích zůstávají i když už jsou pozemky zdánlivě prázdné), chybějící dopravní napojení na okolní městskou tkáň (průmyslovými areály nevedly ulice a pěší průchod z areálů ven, jinak než centrální branou, byl nežádoucí). Více než století staré areály, bývaly kvůli zásobování závislé na železnici. Jsou v její blízkosti a jsou často zatížena hlukem.

Plochy záměru v Radotíně jsou vlastně modelovým příkladem. Podle dosavadních průzkumů a odhadu jsou jenom náklad na „vyčištění“ – od kontaminace, od starých konstrukcí, od hluku a na vyrovnání terénu – přes 30 mil. Kč.

Zátěže tvoří ohromnou zápornou hodnotou bývalých průmyslových území. Jejich často centrální umístění je naopak velkou příležitostí. Je ale třeba najít životaschopné a ekonomické využití, které příležitost promění v kladnou hodnotu. Tak jsou brownfieldy v centrech měst přeměňovány na obchodní plochy, plochy pro bydlení, administrativní nebo výzkumné areály, dle možností konkrétní lokality.

Jako u většiny revitalizovaných brownfieldů, je i prezentovaný návrh výsledkem vyvažování více, často jdoucích proti sobě požadavků a regulativ a hledání jejich ekonomicky životaschopné kombinace.

Záměr bude realizován ve třech etapách. Nejprve dojde k zahájení výstavby Třídy, bytů a řadových domů v roce 2016,  Následovat bude výstavba Náměstí (zahájení předpokládáno o tři roky poději), obchodních prostor a dalších bytů.

Věříme, že dnes prezentovaná podoba záměru je reálná, a otevřená  vůči veřejnosti, a že jeho realizací Radotín konečně získá centrum, živé jádro města.   

[1] Útvar Rozvoje Města hl.m. Prahy
[2] Správa železničních drážních cest

Zveřejněno: 18.11.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 4433 x
Vytisknout