Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Technických služeb Praha - Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 30. 11. 2017 do 12.00 hodin.

Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00
zastoupená starostou Městské části Praha 16 vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
VEDOUCÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB PRAHA - RADOTÍN

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Městská část Praha 16
Termín nástupu: 2. 1. 2018
Platová třída: 9. - 10. (v závislosti na splnění kvalifikačních předpokladů)

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady:

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk.
2) Další stanovené podmínky:
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe technického směru,
b) minimálně 2 roky praxe ve správě a řízení samostatného provozu,
c) zkušenosti s řízením pracovního týmu,
d) organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti,
e) zdravotní způsobilost,
f) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),
g) řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
h) vysoká flexibilita,
i) psychická odolnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost a profesionální vystupování.

Výhoda:
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a orientace v souvisejících právních předpisech,
• praxe v oboru.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče,
b) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
c) ověřená kopie dokladu o prokázání požadované praxe,
d) písemně zpracovaná vlastní vize řízení příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín (vnitřní organizační struktura, způsoby financování, rozsah zajišťovaných činností pro zřizovatele a jiné subjekty, způsoby a financování obnovy techniky, personální obsazení),
e) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
f) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
g) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 30. 11. 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel: 234 128 200.

Praha 6. listopad 2017

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 06.11.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 874 x
Vytisknout