Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na řádné XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 21. června 2017 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě u Koruny.

pozvánka (pdf, 2 MB)

Rada  městské  části  Praha 16 zve občany
na
řádné XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná ve středu 21. června 2017 od 17.00 hodin
v kulturním středisku Koruna

PROGRAM:

1) Kontrola zápisu z XVI. řádného zasedání ZMČ ze dne 29.3.2017

2) Kontrola plnění usnesení

3) STA + OE - návrh závěrečného účtu hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016 

4) STA + OE -  informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-04/2017

5) STA + OE - úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 

6) STA + OE - zrušení Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 16

7) STA + OE - zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 24.4. a 22.5.2017 

8) STA + OE - zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 29.5.2017 

9) STA + OMH - návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 na bezúplatný převod pozemku parc.č. 1783/4 o výměře 594 m2 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16

10) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím bytovým družstvem Háj, Otínská 1023/42, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 963/11 v k.ú. Radotín

11) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Družstvem Výpadová se sídlem Výpadová 101/5, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 17/6 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2

12) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující společností Hugo Invest, s.r.o., Choceradská 3298/36, Praha 4 – Záběhlice, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 357/64 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2

13) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími manželi Václavem Polákem a Jiřinou Polákovou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1706/11 v k.ú. Radotín o výměře 54 m2 

14) STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Tomášem Stříhavkou, Praha 5 - Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/27 o výměře 14 m2, který je zastavěn garáží ve vlastnictví kupujícího

15) STA + OMH - koupě stavby bez čp/če – garáže ve vlastnictví pana Petra Vondráčka, Praha 5 – Radotín, postavené na pozemku parc.č. 949/3 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za cenu stanovenou znaleckým posudkem

16) STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/1 v k.ú. Radotín o výměře 694 m2 z celkové výměry 2988 m2 spolku JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha 5 – Radotín

17) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 333/4 v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 podílovým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Radotín manželům Pavlovi a Miroslavě Tůmovým, Praha 5 – Radotín a Ing. Martině Tůmové, Praha 4 – Nusle za cenu určenou znaleckým posudkem

18) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1108/107 v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi zděné garáže postavené na tomto pozemku panu Bc. Bohumírovi Špryňarovi, Praha 5 – Radotín

19) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1138/3 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2 vlastníkovi zděné garáže postavené na tomto pozemku panu Jaroslavovi Šilhánkovi, Praha 5 – Radotín

20) STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 1138/4 v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi zděné garáže postavené na tomto pozemku paní Anně Vranešičové, Praha 5 – Radotín

21) STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín o výměře 24 m2 z celkové výměry 128 m2, která je v určení výměr pronajímaných pozemků označena jako část „L“ vlastníkovi zděné garáže postavené na této části pozemku panu Jaroslavovi Panenkovi, Praha 5 – Radotín

22) STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 z celkové výměry 128 m2, která je v určení výměr pronajímaných pozemků označena jako část „O“ vlastníkovi zděné garáže postavené na této části pozemku panu Jaroslavovi Vejnarovi, Praha 5 – Radotín

23) STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 z celkové výměry 128 m2 označené jako část „P“ vlastníkovi zděné garáže postavené na tomto pozemku panu Jindřichovi Šalomovi, Praha 5 – Radotín

24) STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 z celkové výměry 45 m2 vlastníkovi zděné garáže postavené na tomto pozemku paní Anně Stejnerové, Praha 5 – Radotín

25) STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2286/16 v k.ú. Radotín o výměře 23 m2 z celkové výměry 45 m2 vlastníkovi zděné garáže postavené na tomto pozemku panu Martinovi Slavíkovi, Praha 5 – Radotín

26) STA + OMH - záměr směny pozemku parc.č. 2604/8 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 1643/22 v k.ú. Radotín v podílovém spoluvlastnictví Ing. Sylvy Mackové, Praha 5 – Radotín a JUDr. Daniela Rajchrta, Praha 5 – Radotín s případným vzájemným finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků určené znaleckým posudkem

27) STA + OMH -  záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené jako část č. 2628/B o výměře 11 m2 z celkové výměry 13603 m2 ve vlastnictví hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2348/3 v k.ú. Radotín označenou jako část č. 2348/A o výměře 13 m2 z celkové výměry 712 m2 ve vlastnictví manželů Romana a Romany Váchových, Rudná u Prahy s případným finančním vyrovnáním rozdílu cen směňovaných pozemků

28) STA + OMH -  záměr směny částí pozemků parc.č. 1435 a parc.č 2511/19 v k.ú. Radotín ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2511/23 a pozemek parc.č. 2547/2 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, nám. Sv. Petra a Pavla 450/2, Praha 5 – Radotín

29) Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc.č. 1630/1, 1630/13, 1641/1, 2573 a 2574/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení vysokého napětí 22 kV

30) Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 2610/4 v k.ú. Radotín mezi povinnou MČ Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5

31) Zást. STA Ing. Bouzek + OMH - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Radotín mezi oprávněnou společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, Praha 1 a povinnou MČ Praha 16 pro účely vstupu a vjezdu na pozemek

32) STA – informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16

33) Zást. STA Ing. Bouzek - informace o investiční výstavbě v Radotíně

34) Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XVII. zasedání ZMČ Praha 16

35) Dotazy členů zastupitelstva

36) Diskuse – dotazy občanů 

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 14.06.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 789 x
Vytisknout