Zpráva o činnosti úseku kontroly v roce 2013

Zpráva o činnosti živnostenského odboru - úseku kontroly za rok 2013  

Pracovníci úseku kontroly prováděli po celý rok průběžnou kontrolu na dodržování povinností stanovených ustanoveními podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů; vykonávali dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;  vykonávali dozor nad dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů; vykonávali dozor podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v nočních hodinách, vykonávali dozor podle zák. č. 379/2005 Sb., opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2013 bylo provedeno na úseku kontroly celkem 167 kontrol (61 u fyzických osob a 106 kontrol u právnických osob). Kontroly byly zaměřeny převážně na označování sídel právnických osob, místa podnikání fyzických osob, pokud se lišilo od bydliště, a vybrané provozovny. Dalších 37 kontrol bylo zaměřeno pouze na prodej alkoholických nápojů nad  20%  obsahu etanolu. Bylo provedeno celkem 11 kontrol na základě podnětů od občanů a institucí a bylo uskutečněno 17 místních zjištění. 

Z celkového počtu 167 kontrol bylo vydáno 140krát Oznámení o zahájení kontroly. Z těchto provedených kontrol vyplynuly nedostatky, které byly 100krát vyřešeny blokovými pokutami, 22 pokut bylo uloženo v příkazním řízení a bylo vydáno 10 správních rozhodnutí o uložení pokuty. V osmi případech úsek kontroly zahájil správní řízení z důvodů neoprávněného podnikání nebo nedoložení právního vztahu k sídlu (do 31.12.2013 i místu podnikání) a v některých případech bylo živnostenské oprávnění z důvodů závažného porušení živnostenského zákona zrušeno. Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert a prováděl zde i pravidelnou kontrolu. Byly zkontrolovány akce, které během roku pořádala Městská část Praha 16.
Zveřejněno: 06.02.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2277 x
Vytisknout