PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Ředitelky/ředitel MŠ, Praha-Hostavice
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 14
Adresa: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha

Rada městské části Praha 14

vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele
Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71

s předpokladem nástupu 1.9.2018

Požadavky:
• vzdělání dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§32 a),
• praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
• znalost školské problematiky a základních předpisů
• odborné, řídící a organizační schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• uživatelská znalost práce na PC

K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)
• doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení
• strukturovaný profesní životopis
• koncepci rozvoje MŠ
• výpis z evidence rejstříku trestů /ne starší 3 měsíců/ nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce /ne starší 2 měsíců/.

Termín podání přihlášek: do 31.1.2018

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad MČ Praha 14, OŘEŠ – oddělení školství, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 14 nejpozději do uzávěrky 31. 1. 2018 do 14.00 hod. Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ HOSTAVICE - neotevírat“.

Poznámka: po seznámení se s výsledným pořadím uchazečů si Rada městské části Praha 14 vymiňuje možnost provedení profesní diagnostiky.

Případné dotazy na telefonu 281005215 – Mgr. Poesová, vedoucí oddělení školství OŘEŠ,
e-mail: marie.poesova@praha14.cz


Schváleno Usnesením RMČ č. 748/RMČ/2017 ze dne 27. 11. 2017