Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 20. ledna 2021 od 17.00 hod. v Aule ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 1112.

 


Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná ve středu 20. ledna 2021 od 17.00 hod. v Aule ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 1112

Program:

Složení slibu nového člena ZMČ Mgr. Matěje Pomahače
 1. Kontrola zápisu z XII. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 23. listopadu 2020

 2. Kontrola plnění usnesení 

 3. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do listopadu 2020

 4. STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 13/2020 do čísla 14/2020

 5. STA + OE - návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2026 

 6. STA + OE - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 11. ledna 2021

 7. STA + OE - zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 14. prosince 2020

 8. STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem Petrem Vaněčkem, Milevsko, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 zastavěného garáží ve vlastnictví kupujícího 

 9. STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a manželi Lukášem Koubkem, Praha-Radotín, a Jitkou Koubkovou, Praha-Radotín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2628/12 o výměře 81 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 2312/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2312/13 o výměře 17 m2 ve společném jmění manželů Koubkových, s finančním vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 

 10. STA + OMH - bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví organizační složky státu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, IČ: 70886288, Sokolská 1595/62, Praha 2 a do užívání hasičské stanice č. 8 - Radotín, V Sudech 511/1, Praha-Radotín

 11. STA + OMH - bezúplatný převod hasičského cisternového automobilu IVECO Magirus z majetku Městské části Praha 16 a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, náměstí Osvoboditelů 5, Praha-Radotín, do vlastnictví Obce Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov a užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů Třebotov

 12. STA + OMH - záměr prodeje pozemků parc.č. 1108/109, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 a parc.č. 1108/110, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi staveb bez čp/če - zděných garáží postavených na pozemcích panu Pavlovi Markovi, Černošice

 13. STA + OMH 
   
  I. záměr směny části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Praha-Radotín, Otakara Šupáčka, Řevnice, a Dany Šupáčkové, Řevnice, včetně finančního vyrovnání rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ze strany Městské části Praha 16

  II. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi budoucí první směňující Městskou částí Praha 16 a budoucími druhými směňujícími Janem Šupáčkem, Praha-Radotín, Otakara Šupáčkem, Řevnice, a Danou Šupáčkovou, Řevnice, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2505/5 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „a“ o výměře 14 m2, části pozemku parc.č. 2589/4 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „b“ o výměře 58 m2 (společně označených jako pozemek parc.č. 2589/8 o výměře 73 m2) a části pozemku parc.č. 2590/1 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2590/3 o výměře 3 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 1316/1 v k.ú. Radotín označenou geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 1316/3 o výměře 141 m2 v podílovém spoluvlastnictví Jana Šupáčka, Otakara Šupáčka a Dany Šupáčkové 

 14. STA + OMH - záměr směny pozemku parc.č. 1111/4, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín se stavbou technického vybavení č.p. 1702 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 1252/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví společnosti Sekce8, s.r.o., Vrážská 100/12a, IČ: 24218804, Praha 5-Radotín, včetně případného finančního vyrovnání rozdílu cen směňovaných nemovitých věcí

 15. Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, k tíži pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín 

 16. Místostarosta + OMH - k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14215/2049296 k tíži pozemku parc.č. 2514 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5 

 17. STA – informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16

 18. Místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně

 19. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

 20. Dotazy členů zastupitelstva

 21. Diskuse - dotazy občanů

Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 – 19.30 hod.Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16


Zveřejněno: 11.01.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 589 x
Vytisknout