Dokončení sítí na západě Radotína na dohled

Dlouhé roky čekají místní občané na poslední velkou etapu budování technické vybavenosti v oblasti radotínských Viniček. Od dokončení poslední výstavby ve větší části Otínské ulice už přitom uplynuly dlouhé 3 roky.

„Mám dobrou zprávu, ledy se konečně pohnuly, ale úsilí nás to stálo nepředstavitelné,“ říká na úvod starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. „Vzhledem k několika reorganizacím, přeskupením odborů a neustálému přesouvání agend na pražském Magistrátu se sdružená investiční výstavba kanalizace, vodovodu a plynovodu před několika lety v celém hlavním městě úplně zastavila. Bohužel v době, kdy stovky našich občanů marně čekají na konec nedůstojného vyvážení splašků, které patří do minulého století,“ zdůrazňuje starosta rozzlobeně.

Úsilí vedení městské části se nyní konečně zúročuje. Bylo ale nutné standardní procesy pozměnit, zakázku nebude realizovat přímo Magistrát hlavního města Prahy (některý z jeho odborů, resp. pověřený mandatář, jak tomu bylo zvykem dříve), ale Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou stoprocentně vlastní hlavní město Praha. Tak o tom rozhodla Rada hlavního města Prahy (RHMP) dne 26. června 2018. Dílo realizované PVS na základě tzv. in-house výjimky by mělo stát zhruba 87,5 milionu korun bez DPH (očekávané náklady, které se v rámci zadávacího řízení mohou změnit).

Díky tomu budou inženýrské sítě dokončeny ve zbývající části Otínské ulice, ve Zderazské ulici (mezi Karlickou a Otínskou), v Lošetické ulici a v lokalitě U Zderazské. Ve všech úsecích bude vybudována splašková i dešťová kanalizace a místní nemovitosti budou napojeny na vodovod a plynovod. Po dokončení stavby sítí bude rekonstruován povrch vozovek.

„V Radotíně dojde ke zlepšení kvality bydlení pro 350 nemovitostí, což představuje zhruba 1350 osob,“ řekla radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková po jednání RHMP. „Postupně tak plníme cíl, aby v nejbližší době už nebyly v Praze žádné oblasti bez pitné vody a bez kanalizace.“

Co stavba TV Radotín zahrnuje?
Komunikace - ulice Zderazská je dopravně nejdůležitější komunikace celé stavby. Rekonstrukce se týká části mezi zrekonstruovanou ulicí Karlickou a opraveným úsekem Zderazské západně od ulice Otínské. Rekonstrukce v ulici Lošetická je situována v trase stávající slepé Lošetické ulice s polozpevněnou vozovkou. V koncovém slepém úseku se nově zřizuje úvraťové obratiště. V ulici Otínská se jedná o krátký úsek, který na východě navazuje na úpravy provedené v roce 2015, na západě se napojuje do ulice Zderazské. „U Zderazské“ je pojmenování slepé nepojmenované ulice vedoucí k rodinným domům čp. 942 a čp. 1621. Týká se dopravní obsluhy rodinných domů. V koncovém slepém úseku slouží pouze jako příjezd ke kanalizační šachtě.

Splašková kanalizace - pro splaškové odvodnění stávající zástavby je pro tuto etapu navržena do ulice Zderazské, Lošetické a do lokality „U Zderazské“ nová splašková kanalizace, na kterou budou napojeny přípojky z jednotlivých nemovitostí. Přípojky na veřejném pozemku budou ukončeny na hranici veřejné a soukromé parcely. 

Dešťová kanalizace - pro odvodnění komunikací je navržena dešťová kanalizace do ulic Zderazská, Otínská a Lošetická. Jsou navrženy uliční vpustě, které budou následně přípojkami profilu DN 200 napojeny na jednotlivé dešťové řady.

Vodovod - stavba bude řešit v návaznosti na již vyprojektované a realizované úseky výměny stávajícího vodovodu ve všech ulicích. 

Plynovod - nové plynovodní řady budou realizovány v ulici Zderazská, částečně v ulici Otínská a částečně „U Zderazské“. Budou napojeny na stávající plynovodní řady PE 160 a PE 90 v řešené lokalitě. 
Zveřejněno: 24.07.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1251 x
Vytisknout