Důvod a způsob založení

Základním právním předpisem, který upravuje vznik samosprávných územních celků je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Postavení Městské části Praha 16, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), zvláštní zákony a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 

Městská část Praha 16 vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro stanovené území v rozsahu určeném zákonem o hlavním městě Praze, zvláštními zákony a Statutem a za jasně určených podmínek jsou jí svěřeny úkoly nad rámec zákona o hlavním městě Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy), kdy nakládá se svěřeným majetkem hlavního města Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Nadřízeným správním orgánem při postupech podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů je Magistrát hlavního města Prahy a dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra České republiky a ve vztahu k přenesené působnosti Magistrát hlavního města Prahy. 

Zveřejněno: 27.01.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 23570 x
Vytisknout