Hledáme kandidáty na přísedící k soudu

Městská část Praha 16 byla oslovena Obvodním soudem pro Prahu 5 se žádostí o volbu nových přísedících.

Obecné předpoklady pro výkon funkce přísedícího jsou stanoveny ustanovením § 60 odst. 1 zákona o soudech a soudcích a dle těchto může být přísedícím ustanoven:
  • státní občan České republiky, jež je 
  • způsobilý k právním úkonům,
  • bezúhonný,
  • jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, 
  • v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let,
  • který souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
U kandidátů na funkci přísedícího narozených před 1. prosincem 1971 je navíc nezbytné splnit požadavky předvídané § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích resp. zákona o předpokladech pro výkon některých funkcí, jenž vymezuje okolnosti, za kterých nemůže být kandidát do funkce přísedícího ustanoven. Neexistence překážek k výkonu funkce přísedícího podle tohoto zákona prokazuje uchazeč „lustračním osvědčením“ a čestným prohlášením.

Dle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích může zastupitelstvo obce z kandidátů na funkci přísedícího zvolit přísedícím jen takového občana, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, tedy v obvodu Městské části Prahy 16 a současně v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.

Na základě výše uvedené žádosti si dovolujeme oslovit širokou veřejnost s tím, aby případní kandidáti, kteří mají zájem o výkon uvedené funkce a splňují shora stanovené zákonné podmínky, směřovali své přihlášky na adresu Městské části Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín, k rukám vedoucího Odboru občansko správního Mgr. Gregora Dušičky, DiS., a to nejpozději do 20.2.2019.
Zveřejněno: 10.01.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1099 x
Vytisknout