Víceúčelová sportovní hala

Vážení spoluobčané,

vítáme Vás na stránce věnované výstavbě víceúčelové sportovní haly v Radotíně.

Vedení Městské části Praha 16 chce právě touto formou informovat všechny občany o záměru, technickém a architektonickém řešení, financování, průběhu stavby a prostorových možnostech haly.

Tendence vybudovat sportovní halu v Radotíně se datují od 70. let dvacátého století
Záměr vybudovat v Radotíně sportovní halu se datuje na počátek 70. let minulého století. Možnosti provozovat halové sporty byly tehdy stejně omezené jako dnes. Všechny radotínské sporty byly sjednoceny pod jeden subjekt, TJ Spartak Radotín. Vedení jednoty nechalo vypracovat dokumentaci sportovní haly tak, že přístavba by navazovala na stávající budovu sokolovny a dramaticky by změnila její architekturu. Tento projekt byl naneštěstí odložen a nový návrh se objevil v polovině 80. let.

Ten pak vycházel z projektu zástavby centrální části Radotína sídlištní architekturou. Nové sídliště mělo pokračovat od ulice Na Betonce, podél Prvomájové a trati ČD až do prostoru bývalého Komexu. V prostoru před sokolovnou, na dnešním lakrosovém stadionu, měla vyrůst sportovní hala jako součást sídliště Berounka. Nový objekt by byl propojen komunikačním krčkem se sokolovnou. Vnitřek haly nabízel hřiště o rozměrech 18 x 36 metrů s hledištěm pro 200 diváků a zázemím. V druhé části haly měl být bazén o rozměru 25 x 12,5 metru a sauna.

Rok 1989 naštěstí plány s masovou zástavbou centra Radotína panelovými domy změnil. S touto změnou padla i výstavba haly v ulici Vykoukových, uprostřed rodinných domů.

Hala bude, rozhodlo se ve volebním období 2002 - 2006
Záměr realizovat víceúčelovou sportovní halu v areálu starého hřiště vznikl ve volebním období 2002 – 2006. V roce 2006 získala Městská část Praha 16 (Radotín) od Hlavního města Prahy první finanční prostředky na projektovou dokumentaci a výkup části pozemku od společnosti Trigema, a.s.

Proč Radotín potřebuje halu?
Je to zejména z důvodu dlouhodobého nevyhovujícího stavu prostor a kapacit pro sálové sporty, vylepšení podmínek zimní přípravy pro ostatní sporty. Cílem je i výrazněji ovlivnit negativní vlivy působící na mládež a nabídnout obyvatelům možnost sportovně se realizovat v moderních prostorách.
Všechny tyto atributy spolu s bohatou tradicí sportování v Radotíně byly hlavním motivem pro realizaci víceúčelové haly.

Bude o halu zájem?
Hala bude v dopoledních hodinách využita školskými zařízeními. Např. Gymnázium Oty Pavla nedisponuje vlastní tělocvičnou. Předpokládá se, že místní základní škola bude halu využívat pro meziškolní turnaje.

Výkonnostní sport se v současné době odehrává převážně v tělocvičně základní školy a v sokolovně. Obě sportoviště nesplňují rozměry pro soutěže ČSTV. V tělocvičně školy trénují pouze basketbalisté, volejbalisté, fotbalisté nebo softballisté. Basketbal nebo odbíjená hrají své soutěže mimo správní obvod Prahy 16.
Sokolovna slouží jen pro trénink badmintonu, florbalu a lakrosu, soutěžní utkání hrají tyto oddíly opět mimo správní obvod. Oddíly softballu, badmintonu a lakrosu jsou velice úspěšné v domácích mistrovstvích a jsou zásobárnou reprezentačních výběrů ČR. Tři členové radotínského sokola se dokonce zúčastnili olympiády v Pekingu jako rozhodčí v badmintonu a gymnastice. Kopaná má velkou tradici podloženou historickou účastí svého týmu ve druhé lize. Dnes má širokou základnu mládeže, od nejmladší přípravky po „A“ tým. Zimní přestávka neumožňuje všem týmům adekvátní přípravu. Basketbal má více jak 60letou tradici a v jeho dresu se objevili nejlepší basketbalisté české historie, otec a syn Zídkovi.
Mládežnické kategorie se dlouhou dobu potýkaly s nedostatkem a nekvalitními prostory až úplně zanikly. Poptávka po basketbalu je neustále a nová hala opět umožní vznik mládežnických kategorií. Podobná situace je ve volejbale.

Celkem je v Radotíně registrováno více jak 1200 aktivních sportovců v 18 sportech a čtyřech sportovních organizacích. Zájem neregistrovaných sportovců je také velký. Realizací haly vznikne možnost a nabídka pro sportovní organizace z celého správního obvodu Prahy 16 (cca 23 000 obyvatel).

Financování haly
Financování haly je vícezdrojové. Městská část Praha 16 kromě vlastních prostředků zapojuje účelové dotace z Magistrátu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. Vyřizují se dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva financí. Celková částka se pohybuje kolem 80 milionů korun.

Kde se hala staví?
Víceúčelová sportovní hala je umístěna v prostoru „starého hřiště“, mezi tratí, stávajícím softbalovým hřištěm, zpevněnou asfaltovou plochou a ulicí U Starého stadionu. Areál haly je tedy budován na prostranství volně navazujícím na stávající sportovní zařízení – hřiště na softbal a skatepark a vytvoří se stávajícími sportovišti komplex, včetně příjezdových komunikací a parkovacích ploch.

Hala je multifunkční
Víceúčelová sportovní hala bude v blízkém okolí jediná svého druhu a bude sloužit nejen ke sportovnímu rekreačnímu vyžití občanů z Prahy 16 (Radotína) a přilehlých lokalit, ale i pro výkonnostní sport. Využívána bude také k různým kulturním a společenským akcím – pro výstavy, přednášky či jednání. 

Objekt víceúčelové sportovní haly je tvořen montovanou halou a zděným dvoupodlažním přístavkem. V hale jsou navržena sportoviště pro házenou, halový fotbal, futsal, florbal, halový lakros, volejbal, badminton a basketbal. V přístavku jsou šatny sportovců se zázemím a sociálním zařízením, sauna, nářaďovna, klubovna a kancelář vedení. Zároveň je zde navržen bufet s občerstvením pro sportovce a diváky. Součástí objektu sportovní haly je ubytovací zařízení s kapacitou 21 lůžek, které bude využíváno k ubytování sportovců a účastníků sportovních, případně kulturních akcí.

Stavebně-technické zdůvodnění
Při výstavbě jsou používány moderní technologie výstavby a materiály, které jsou zárukou zajištění kvalitních podmínek pro provozování všech uvedených aktivit v tomto sportovním zařízení. Hala svými rozměry a možností dělení bude zajišťovat dostatečné možnosti pro tři sportovní činnosti ve stejném čase. Velikost haly také umožní pořádání například mistrovství republiky nebo extraligy v badmintonu, které oddíl Sokola Radotín musí pořádat v pražských halách.

Požadavek na pět hřišť na badminton je zde splněn. Basketbalisté RSK v nedávné minulosti vyhráli Pražský přebor a vzhledem k podmínkám se vzdali účasti v druhé lize. Dostatečná výška, zázemí a vybavení haly bude splňovat kritéria pro výkonnostní a ligové soutěže ve volejbale, basketbale, házené, florbalu, futsalu nebo halové verzi lakrosu.
Špičkový komfort pohybu  hráče zajistí top sportovní podlaha od firmy MONDO. Dřevěná palubovka s atestem FIBA zaručuje dlouhou a téměř bez údržbovou dobu životnosti. Stejná sportovní  podlaha v Praze je pouze v hale USK na Folimance. Ozvučení, časomíra, měřiče útočného času nebo info tabule zajistí dostatečnou kvalitu pro všechny druhy sportovních utkání a kulturní akce v hale.

Dostatečná kapacita vzduchotechnicky a technické zabezpečení budov bude garantem podmínek pro hráče, návštěvníky sportovních utkání a kulturní akce. Mobilní koše, sloupy na volejbal a dělící sítě v krátké době zajistí variabilitu haly pro další sport nebo kulturní akci.

Kapacita po dokončení

 • plocha sportovišť je 1162 m2
 • šatny pro 100 osob, 
 • kapacita tribuny je 198 osob,
 • kapacita ubytovacího zařízení 21 osob,
 • kapacita parkoviště je 55 parkovacích míst.

Architektonické, technické a funkční řešení
Navrhovaný objekt je řešen jako přízemní s dělenou hmotou vlastní haly a přístavků se zázemím. Je navržen jako sedlový ocelový příhradový vazník, který je podporován kloubově uloženými sloupy z dvojice „C“ profilů.

Zastřešení bude provedeno lehkou konstrukcí, vrchní vrstva bude z trapézového plechu podporovaného „Z“ vaznicemi, mezi kterými bude tepelná izolace. Obvodový plášť haly je navržen ze zateplených ocelových panelů a vláknocementových fasádních desek Cembonit.

Přístavky k hale budou zděné se zateplením a obkladem. Vnitřní schodiště budou železobetonová. Výplně otvorů – prosklené plochy v hale i v přístavcích, jsou navržena jako hliníková okna s izolačními dvojskly. Vzhledem ke směru nástupu do haly jsou přístavky orientovány tak, aby pohledově snížily výšku vlastní haly.

Rozměry haly jsou navrženy tak, aby umožnily u navrhovaných sportovišť předepsané zázemí za čarami včetně laviček hráčů a stolku zapisovatele. Plocha sportoviště je 25,30 x 44,50 m.

Na této ploše je uvažováno s následujícími:

 • 1x házená,
 • 1x halový fotbal, futsal,
 • 1x florball, 
 • 1x volejbal a 3x volejbal našíř pro trénink,
 • 1x interkros,
 • 5x badminton,
 • 1x basketbal, 3x basketbal našíř pro trénink,
 • horolezecká stěna.

Pro povrch sportovní podlahy je navržen systém MONDO. Hlavní hmotu sportovní víceúčelové haly tvoří objekt vlastní haly. Na jeho severní fasádě je umístěn dvoupodlažní přístavek, ve kterém jsou umístěny šatny se zázemím, nářaďovna, klubovna a kancelář vedení. Vstupní hala je od vlastního vstupu oddělena zádveřím se samostatným vstupem hráčů a diváků. U vstupu je rovněž umístěno občerstvení – pult občerstvení slouží zároveň jako pokladna vstupenek a filtr pro kontrolu pohybu osob v hale.
Ve 2. nadzemním podlaží tohoto přístavku jsou umístěny ubytovací pokoje s kapacitou 21 lůžek, sauna pro 5 osob a recepce. Za halou na jižní straně je navrženo parkoviště pro vozidla s kapacitou 55 parkovacích míst. Vjezd na parking je ze stávají místní komunikace na východní straně haly.

Průběh stavby
V roce 2007 byla dokončena projektová dokumentace, proběhl výběr zhotovitele (Hochtief, a.s.), bylo vydáno stavební povolení a zahájeny přípravné práce. V jarních měsících roku 2008 se rozběhly stavební práce naplno. Zkomplikoval je pouze archeologický průzkum. Archeologové odkryli v patkách konstrukce haly několik žárových hrobů z období 1600 – 600 let před n. l. Celá hala se tedy pravděpodobně nalézá na starodávném pohřebišti. Přes tyto komplikace stavba haly pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Termín dokončení a kolaudace je stanoven na červen 2009. Plný provoz se zde rozběhne k 1. září 2009.

Co je na stavbě nového?
Říjen 2008
Na konci října 2008 je hotova hrubá stavba haly, dokončilo se opláštění, probíhá zateplení, instalace technického zabezpečení budov (rozvody vody, kanalizace, zdravotechniky) a montují se rozvody vzduchotechniky. Nainstalovány jsou všechny rozvody elektro, okna v obou podlažích, přípojka teplovodu. Poslední říjnový týden se rozběhly práce na vnitřních omítkách.

Listopad 2008
V průběhu listopadu probíhaly práce na vnitřních omítkách, rozvodech topení, vody a vzduchotechniky. Vnitřní omítky jsou před dokončením. Technické místnosti pro rozvaděče elektro a výměník jsou připraveny pro instalaci. V prvním nadzemním podlaží probíhají práce na zateplení, konstrukcích sádrokartonu a přípravě montáže sádrokartonových desek. Okna do haly a krycí žaluzie jsou dokončeny.

Prosinec 2008
V průběhu prosince byly dokončeny konstrukce pro obložení haly sádrokartonem a OSB deskami (vnitřní obkladová deska do výše 2,5 m). Připraveny jsou podmínky pro montáž horolezecké stěny. Ve vstupní hale, bufetu a zázemí haly v přízemí je hotová betonáž pochozích povrchů. Ve vchodu do haly a v bufetu jsou pak již namontovány vstupní skleněné dveře. Všechny místnosti zázemí, šatny a sauna jsou omítnuty.

Únor 2009
V současné době jsou instalována topná tělesa v hale, šatnách a ubytovacích prostorách. Hotová je elektroinstalace v obytné části a podhledy v obytné části a šatnách. Dokončuje se nosná konstrukce pro horolezeckou stěnu, obložení stěn haly USB deskami a SDK. Připravují se konstrukce pro uchycení ukazatelů stavu a košů na stěně haly.

Březen 2009
K 2.3.2009 je dokončeno SDK obložení haly, na bocích haly jsou připraveny konstrukce pro ukazatele stavu a koše na basketbal. Horolezecká stěna dostává konkrétní podobu obkladem z dřevotřískových desek. V nářaďovně je nainstalovaná VZT jednotka pro větrání tribuny. V šatnách a sociálních zařízeních v přízemí pokračují instalace keramických obkladů. V první podlaží byly odlity anhydridové podlahy.

Duben 2009
Na začátku dubna byla dokončena a a předána horolezecká stěna. Hrubá stavba tribuny je hotová a je připravena pro finální úpravu – položení marmolea a montáž sedaček. Vnitřní prostor haly je vymalován, dělící systém je připraven – montáž sítí bude provedena až v poslední etapě. Obklady v šatnách jsou dokončeny, nyní probíhají práce na obkladech ve sprchách v pokojích v 1. nadzemním podlaží. Na parkovišti byly dokončeny terénní úpravy a začaly práce na pokládce zámkové dlažby a zatravňovacích dlaždicích. Jednotka VZT s rekuperací pro šatny je nainstalována a probíhá montáž a izolace potrubí.

Květen 2009 (k 7.5.)
Kompletace haly se blíží ke konci. Dřevěná palubovka Mondo je položená včetně lištování. Lajnování hřišť bude provedeno v druhé půlce května. Kompletně dokončena je tribuna a podlahové krytiny kromě občerstvení a vstupní haly. V ubytovací části a sauně chybí pouze sprchové zástěny. Všechny instalace elektro a VZT jsou zkompletovány. Parkoviště za halou je doděláno, připravuje se prostor před halou a parkoviště pro autobusy. Všechny prostory jsou vymalovány. Z větších prací uvnitř budovy schází dokončení baru a instalace zdviže.


Mgr. Miroslav Knotek
1. zástupce starosty Městské části Praha 16

Zveřejněno: 11.05.2009 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 18647 x
Vytisknout