Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl. města Prahy č. 6/2011 Sb. HMP,  o místním poplatku z ubytovací kapacity v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba (nebo jím zmocněná osoba), která přechodné ubytování poskytla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až ***** ,  kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha.

Povinností ubytovatele je

 • včas a ve správné výši odvést místní poplatek na účet správce poplatku
 • vést evidenční knihu - ubytovací knihu, do které zapisuje, jméno a příjmení, adresu trvalého  místa pobytu nebo bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, dobu ubytování
 • zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně, musí být uspořádány postupně z časového hlediska
 • evidenční knihu uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
 • zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

Podle této evidence ubytovatel vypočítá poplatek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník - ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti.  

Poplatník  je rovněž povinen do 15 dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájením provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Životní situaci zahájíte vyplněním Oznámení zahájení činnosti (doc, 50 kB)  a jeho podáním do Podatelny ÚMČ Praha 16.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při  plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo. Právnická osoba sídlo, IČ, počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Podnikatelský subjekt též čísla účtu u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Správce místního poplatku sepíše s ubytovatelem Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (doc, 50 kB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek  je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Poplatek  lze hradit osobně v hotovosti u správce místního poplatku, odboru ekonomického nebo na pokladně Úřadu městské části Praha 16 či bezhotovostním převodem na vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Poplatku nepodléhá

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 • v zařízeních sloužících pro ubytování  pracovníků fyzických  a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charakterním účelům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost 

 • do 15 dnů nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí - do konce měsíce následujícího čtvrtletí
 • odvést poplatek na účet správce poplatku do konce měsíce následujícího čtvrtletí
 • oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost do 15 dnů
 • ubytovatel je povinen vést řádně evidenční knihu hostů, nakládat s jejich údaji podle předpisů a ochraně osobních údajů a uchovávat ji po dobu 6 let.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 6/2011 Sb. HMP o místním poplatku z ubytovací kapacity

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (§ 7)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
Zákon  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Je-li vystaven platební výměr, provozovatel může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne, který následuje po dni jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy  prostřednictvím správce místního poplatku, odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 16, který rozhodnutí vydal. Odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku. Náležitosti odvolání je nutno dodržet tak, jak toto ukládá zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebudou-li poplatky odvedeny včas  a ve správné výši, vyměří  správce místního poplatku poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené nebo nezaplacené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Hlavního města Prahy

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Burgerová Anna

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.6.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.06.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12265 x
Vytisknout