Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Místní poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. HMP o místním poplatku ze psů  a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Místní poplatek ze psů má charakter daně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky a je způsobilá k právním úkonům (nebo zákonný zástupce). Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, který se prokáže, že je oprávněn za ni jednat. Poplatek se platí obci (v Praze městské části) příslušné podle trvalého místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i  na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíců. Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku úřadu příslušné městské části. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.
Každý chovatel psa chovaného na území  hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení psa mikročipem provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip (nebo odborně způsobilé osoby, která tetování provedla), si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedené číslo mikročipu nebo vytetované číslo. Označení psů se provádí na náklady  jejich chovatelů. Evidence chovatelů psů je vedena Magistrátem hl. m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele a chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa, přihlásit prostřednictvím Odboru ekonomického ÚMČ Praha 16 do evidence chovatelů psů Hl. m. Prahy. O přihlášení do evidence chovatelů obdrží potvrzení z MHMP. Chovatel, který nabyl psa trvale označeného, je povinen se stejným způsobem do 15 dnů přihlásit do evidence chovatelů psů HMP.
Chovatel je povinen do evidence Odboru ekonomického ÚMČ Praha 16 ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa nebo jeho uhynutí.

Osvobozeny od poplatku jsou např. 
 • osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené - držitelé průkazů ZTP/P
 • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy
 • uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
 • držitelé psa chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psa, jímž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další  osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitelé psů převzatých z útulku provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek zcela nebo částečně prominout.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit svoji ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnost platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno, bydliště nebo sídlo organizace, rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt čísla účtu u bank.
Ohlašovací povinnost je nutno učinit s příslušnými doklady z důvodu potvrzení tiskopisu Přiznání místního poplatku ze psa o správnosti uvedených údajů. Proti podpisu je vydána registrační známka pro psa.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti.

Požadované doklady

 • občanský průkaz, u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobírání důchodu
 • doklad o převzetí psa z útulku, průkaz ZTP/P
 • osvědčení o speciálním vycvičení  služebních psů Policie ČR a městské policie a dále záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád
 • potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona
 • průkazy - potvrzení o chovu psa k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených.

Součástí přiznání k místnímu poplatku ze psů je i čestné prohlášení, je-li poplatník poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (doc, 73 kB)
Odhlášení psa z evidence poplatku ze psů (doc, 72 kB)
Registrační karta chovatele psa (doc, 34 kB)

Potřebné formuláře jsou k dispozici i v tištěné podobě u Odboru ekonomického.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost poplatku stanovuje obecně závazná vyhláška hl. města Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku činí ročně:

Rodinný dům - sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého a dalšího 600 Kč.

Ostatní bytové domy - sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa a dalšího 2 250 Kč.

Poživatel starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu - rodinné domy a ostatní bytové domy - sazba za jednoho psa 200 Kč, za druhého psa a dalšího 300 Kč.

Držitel (právnická osoba) psa určeného a užívaného k hlídání objektů, která je zároveň vlastníkem objektu - sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa a dalšího 900 Kč. 

Na osvobození nebo úlevu ve výši max. 350 Kč od ročního poplatku ze psů má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech, v případě splnění těchto dvou podmínek:

1) v daném roce byl pes očipován a

2) byla provedena zaregistrace v evidenci chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy.

Poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než 600 Kč ročně nejpozději do 31. března každého roku a činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Způsob placení poplatku se uskutečňuje buď hotově na pokladně Úřadu městské části Praha 16, odboru ekonomickém či poštovní poukázkou prostřednictvím pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti a skutečnost, která má vliv na výši poplatku
 • lhůty splatnosti poplatku (§ 5 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP)
 • lhůty pro vyměření poplatku při nesplnění poplatkové povinnosti (§ 12 zákona č. 565/1990 Sb.)
 • přiměřené lhůty stanovené rozhodnutím správce poplatku (lhůta pro zaplacení při vyměření poplatku platebním výměrem, lhůta pro doplnění náležitostí ohlášení k poplatku apod.).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (§ 2,§ 11 - 16)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutí správce poplatku (v případě, že je to zákonem o správě daní a poplatků stanoveno nebo to zákon nevylučuje), lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Obvykle lze odvolání podat do 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí. Správce poplatku o odvolání rozhodne sám.

Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu Magistrátu hl. m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku, kterým je Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

21. Nejčastější dotazy

Je povinností, aby byl pes opatřen evidenční známkou, když je čipován nebo tetován? Hrozí sankce, nemá-li pes evidenční známku?

Povinnost opatřit psa evidenční známkou není právním předpisem stanovena a proto nehrozí sankce. Z praxe však vyplývá, že při ztrátě psa dle evidenční známky zjistíme držitele. Při ztrátě známky nebo znehodnocení známky si lze vyzvednout novou známku u správce poplatku.

Od jakého věku psa jej musím přihlásit?

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitelem psa může být fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Kam přihlásit psa a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele?

Poplatek je placen vždy v místě trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na délku trvání skutečného pobytu v jiném místě. Pokud je v rodině drženo více psů, mohou být přihlášeni na jednotlivé členy rodiny.

Jak a kdy odhlásit psa z evidence?

V případě, že poplatník přestane být držitelem psa z důvodu uhynutí psa, zaběhnutí, předání jinému držiteli psa nebo odstěhování, je potřeba do 15 dnů oznámit správci poplatku tuto skutečnost ústně nebo písemně. Sdělit dobu a důvody změny k ukončení poplatkové povinnosti. Popřípadě vrátit evidenční známku.

Je povinností správce místního poplatku zasílat poštovní poukázky k zaplacení příslušného poplatku?

Podle § 4 a 5 vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů je poplatek splatný bez vyměření předem, není tedy povinností správce poplatku zasílat poštovní poukázky. Naopak je povinností samotného poplatníka příslušný poplatek zaplatit včas a ve správné výši.

Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů?

Z finančních prostředků odvádíme 25 % Magistrátu hl. m. Prahy, zbylý příjem je zpracován do příjmové části rozpočtu městské části. Jednou z hlavních priorit je úklid městské části a údržba zeleně a veřejného prostranství.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Ztrátu psa lze nahlásit kdykoli na telefonním čísle městského útulku pro opuštěná zvířata v Praze:
233 554 242, 283 011 711, 283 011 719.
Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10 - 222 025 929
V Zámcích 56, Praha-Troja – 222 025 019, 222 025 917

Nalezení nebo ztracení evidenční známky

Evidenční známku je možno předat nebo vyžádat si u správce poplatku, tj. u Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 16.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Burgerová Anna
Feiferová Radka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.6.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.
Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.06.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 16755 x
Vytisknout