Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Místní poplatek ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného. Pouze u tohoto poplatku je sazba stanovena procentem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku jedná osobně poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa konání akce. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou  účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci.
Poplatník je povinen uvést na vstupence výši daně z přidané hodnoty, pokud je v ceně vstupenky obsažena, popř. uvést, že cena vstupenky daň z přidané hodnoty neobsahuje. Z akcí, jejich celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu konání akce, místo konání, kapacitu místa pořádání akce - počet vstupenek (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme). Předkládá správci poplatku vstupenky na označení.

Životní situaci zahájíte vyplněním formuláře Oznámení o konání akce s inkasem vstupného (doc, 48 kB)

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha 5 - Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při  plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze vstupného (doc, 48 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba  poplatku ze vstupného činí 5 až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného - závisí na druhu konané akce. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. Poplatek lze hradit osobně v hotovosti nebo platební kartou správci poplatku v pokladně, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy

  • kulturní akce, tj. veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3 000 osob
  • akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
  • taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů a maturitní plesy.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost nejméně týden před konáním akce.
Splatnost poplatku - poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud správce poplatku vystaví platební výměr, poplatník - provozovatel, může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne jeho doručení, odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím podání učiněného u ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 16, který tento platební výměr vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nebude-li  poplatek zaplacen včas ve správné výši, může správce poplatku vyměřit poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený nebo  neodvedený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Burgerová Anna

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.6.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 08.04.2011 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 25.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 10726 x
Vytisknout