Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020

Městská část Praha 16 zveřejnila 29. listopadu návrh svého rozpočtu na rok 2020, který bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha 16 na veřejném zasedání konaném 16. prosince 2019 od 17 hodin v Kulturním středisku "U Koruny", nám. Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín. 

Karel Hanzlík"Po investičně velice náročném roku 2019 není v připraveném rozpočtu na příští rok počítáno s většími kapitálovými výdaji, do kterých by Městská část Praha 16 zapojovala svoje prostředky. Radotínská radnice naopak, z důvodu zvyšujících se běžných provozních nákladů i například avizovaného zvyšování platových tarifů státních zaměstnanců v roce 2020, řeší v navrženém rozpočtu další zefektivňování a optimalizaci chodu celého úřadu včetně městskou částí zřizovaných příspěvkových organizací, které přinesou další úspory," uvedl starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík.

Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn v užším rozsahu. Ten obsahuje údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

Plné znění návrhu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách městské části Praha 16 a k nahlédnutí v listinné podobě na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 16.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16.

Souhrnná rozpočtová data výdajů 2020 

Souhrnná rozpočtová data výdajů 2020
Rozpočet MČ je navržen na straně příjmů ve výši 111.586 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 118.145,7 tis. Kč. Vzniklý rozdíl je způsobem převedením nevyčerpané části dotace poskytnuté z Operačního programu Praha pól růstu (OPPR). 

Rozpočtové příjmy ve výši 111.586 tis. Kč jsou tvořeny převážně přijatými transfery od hl. m. Prahy (50.069 tis. Kč) a ze státního rozpočtu (21.143 tis. Kč), které jsou oproti minulým obdobím mírně navýšeny. Vlastní příjmy očekáváme prakticky ve stejné výši jako v minulých obdobích, tvoří je zejména:
 • Poplatky za psy
 • Poplatky z ubytování
 • Poplatky za zábor veřejného prostranství
 • Správní poplatky
 • Daň z nemovitosti
 • Příjmy z vydobytého prostoru 
 • Příjmy místní knihovny a pečovatelské služby
Na doplnění příjmové části rozpočtu a na krytí rozvojových projektů bude mimo dotačních titulů použit i převod z účtu Vedlejší hospodářské (ekonomické) činnosti MČ ve výši 20.610 tis. Kč. 

Běžné výdaje (provozní výdaje – třída 5) jsou oproti skutečnosti roku 2019 mírně snížené. Mezi významné běžné výdaje patří zejména:
 • 5.489 tis. Kč neinvestiční příspěvek základní škole
 • 2.312 tis. Kč neinvestiční příspěvek mateřské škole
 • 1.538 tis. Kč neinvestiční příspěvek školní jídelně
 • 9.780 tis. Kč neinvestiční příspěvek a opravy v rámci technických služeb
 • 5.219 tis. Kč pečovatelská služba
 • 1.200 tis. Kč grantová oblast
 • 5.119 tis. Kč kulturní činnosti
 • 54.366 tis. Kč činnost místní správy a zastupitelstva MČ, včetně IT vybavení a služeb
Kapitálové výdaje (třída 6) jsou naplánovány pro rok 2019 v celkové výši 15.449,7 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční okruhy patří:
 • 11.309,7 tis. Kč oblast územního rozvoje (Centrum Koruna, Výstavba nové radnice, Parkovací dům, nákup nových pozemků)
 • 1.200 tis. Kč investice v oblasti silnic (Úpravy komunikace Zderazská, Parkování u pomníku v ulici Václava Balého, Odstavná plocha K Lázním)
 • 1.000 tis. Kč investiční akce v oblasti bytového hospodářství (Rekonstrukce bytů a bytových domů v majetku MČ)
 • 1.000 tis. Kč oblast nebytového hospodářství (Rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole)
Základní rozpočtová data na rok 2020

Základní rozpočtová data na rok 2020

Zveřejněno: 02.12.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1252 x
Vytisknout