Obyvatelstvo

2    OBYVATELSTVO

Ačkoli v metodických základech pravidelných cenzů je usilováno o maximální zachovávání kontinuity, dochází i přesto k určitým metodickým posunům.
Ve výsledcích sčítání 2001 byli do celkového počtu obyvatel (v souladu s mezinárodními doporučeními) zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem. V údajích ze sčítání 1991 byli cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu postaveni na roveň cizincům s krátkodobým pobytem a byli zahrnuti jen do dočasně přítomného obyvatelstva.

2.5 Obyvatelstvo - městská část Praha - Radotín

2.5.1 Vývoj počtu obyvatel

K 1. 3. 2001 bylo v městské části Praha-Radotín 7089 obyvatel, z toho 3437 mužů a 3652 žen. Osob s trvalým pobytem v této MČ bylo 6920 a cizích státních příslušníků s dlouhodobým pobytem 169. Při cenzech jsou zjišťovány i osoby, které se k datu sčítání nacházely na daném území krátkodobě. V MČ Praha-Radotín bylo sečteno 77 osob s krátkodobým pobytem.

Graf 2.5.1.1
Vývoj počtu obyvatel v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
Početní vývoj populace této městské části charakterizuje dlouhodobý trvalý vzestup, který vrcholil po vzniku velké Prahy v roce 1920. Od roku 1921 do roku 1950 (i s válečným vlivem) vzrostl počet obyvatel Radotína více než dvojnásobně. Od tohoto roku do současnosti se zvýšil o třetinu.

Tab. 2.5.1.1
Vývoj počtu obyvatel v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Po roce 1970 došlo poprvé v celé historické řadě k mírnému poklesu, který byl v následujícím desetiletí více než vyrovnán a v posledních deseti letech před rokem 2001 byl početní stav obyvatel stabilizovaný.
Většina obyvatelstva této městské části žije na území dvou urbanistických obvodů, které tvoří souvisle zastavěné centrum této městské části. Ostatní území Radotína je urbanizováno jen minimálně a žije zde jen nepatrná část obyvatel.

Tab. 2.5.1.2
Změny v počtu obyvatel podle urbanistických obvodů v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Početní přírůstek obyvatel byl zaznamenán především v urbanistickém obvodu Radotín-východ, kde se počet obyvatel zvýšil na trojnásobek. Naopak se takřka vylidnil UO Velký háj. Stavy obyvatel úzce souvisí s realizací nové bytové výstavby.
Tak jako v celém hlavním městě, i v této městské části jsou vzhledem k současné demografické situaci již po celé desetiletí veškeré přírůstky obyvatel vázány na migraci. I zde byly ve sledovaném období od roku 1993 každoročně počty živě narozených nižší než počty zemřelých, takže přirozenou měnou docházelo k úbytkům obyvatel. Počty vystěhovalých měly spíše klesající tendenci. Počty přistěhovalých, které jsou vázány zejména na realizaci nové výstavby byly poměrně rovnoměrné po celé sledované období.

Tab. 2.5.1.3
Bilance obyvatel v letech 1992 – 2001 v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Kladné saldo migrace bylo zaznamenáno od roku 1995 každoročně, ale jeho výsledná výše byla variabilní. Jen v 5 letech byl migrační přírůstek natolik vysoký, že stačil pokrýt úbytek přirozenou měnou a došlo tedy ke zvýšení počtu obyvatel. Celkově výsledky bilance naznačují spíše stabilizaci stavu z roku 1991.

2.5.2    Struktura obyvatel podle pohlaví a věku

Převaha žen v populaci Radotína nedosahuje takové míry jako je běžné ve větších městských částech, i v Praze celkem. Zde bylo žen 51,5%, na 1 000 mužů připadalo 1063 žen, v Praze úhrnem to bylo 1108 žen. Přesto v hodnocení podle věkových skupin byla převaha mužů zjištěna jen v několika. Muži zde převažovali u dětí do 15 let, což je běžné pro všechny větší populace. Dále ale bylo zjištěno více mužů už jen ve čtyřech pětiletých věkových skupinách produktivního věku (20 – 24, 25 – 29, 35 – 39 a 40 – 44). Ženy pak zde byly početnější ve všech věkových skupinách již od 45 let. U staršího obyvatelstva je převaha žen obvyklá, ale v této městské části byla feminita obyvatel 60letých a starších nižší než je běžné. Mezi obyvatelstvem tohoto věku zde bylo 52% žen zatímco v Praze celkem je to 60%.

Tab. 2.5.2.1
Vývoj obyvatelstva podle pohlaví a základních věkových skupin v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Shodně se situací v celém hlavním městě i zde pokleslo zastoupení dětí do 15 let, ale i přes tento pokles je stále podíl dětské složky v Radotíně značně vyšší než v Praze celkem. Děti do 15 let zde představovaly 16,5% populace a v Praze úhrnem to bylo 13,4%. MČ Praha - Radotín patří mezi městské části se zvýšeným podílem dětské složky. Oproti celopražskému údaji je zde zvýšené zastoupení zejména dětí ve věku 6 – 14 let.
Zastoupení obyvatel v produktivním věku zde oproti roku 1991 výrazně vzrostlo ( o 6 procentních bodů), a je vyšší (66,1%) než v Praze celkem (65,8%). Počet obyvatel produktivního věku vzrostl od roku 1991 o 10%.
Počet i podíl obyvatel 60letých a starších se od roku 1991 v Radotíně snížil a jejich zastoupení je nižší než je celopražský údaj (20,8%).
Nejpočetnější pětiletou věkovou skupinou byli obyvatelé ve věku 35 – 39 let. Bylo zjištěno, že vyšší zastoupení právě obyvatelstva v tomto věku koresponduje se zvýšeným zastoupení dětí do 15 let, protože se do značné míry jedná o rodiče těchto dětí. Zatímco v Praze celkem bylo osob v tomto věku 6,7%, v Radotíně 8,5%. Zvýšené zastoupení je zde i u obyvatel ve věkových skupinách 25 – 29 let (7,5%) a 30 - 34 let (7,3%).
Průměrný věk obyvatel této městské části byl 39,5 roků. Od roku 1991 se tento údaj mírně zvýšil. Průměrný věk mužů v Radotíně v roce 1991 byl 35,2 roků a v roce 2001 se zvýšil na 38,1 roků. U žen bylo zvýšení zaznamenáno také a to z 38,7 roků při cenzu 1991 na 40,8 v roce 2001. Průměrný věk obyvatel Radotína je nižší než činí celopražský údaj (41,1 let).

2.5.3  Rodinný stav obyvatelstva

S věkovou strukturou obyvatel souvisí i složení podle rodinného stavu. Zvýšený podíl dětské složky a nadprůměrné zastoupení obyvatel ve věku 25 – 39 let naznačuje, že v této městské části bydlí více rodin s dětmi. Pro rodinný stav z toho vyplývá, že je zde větší podíl ženatých a vdaných.

Tab. 2.5.3.1
Bydlící obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a rodinného stavu v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Osob žijících v manželství zde bylo 57,1%, tento podíl se od roku 1991 snížil, tehdy to bylo 64% ze všech obyvatel starších 14 let. Přesto je to podíl značně překračující celopražský údaj (51,5%). Ženatých mužů je zde 59%, vdaných žen je nižší procento, protože mezi ženami je více vdov. Vzhledem k tomu, že ženy se dožívají zpravidla vyššího věku a navíc si tradičně berou starší partnery, je ve vyšších věkových skupinách žen většina ovdovělých, kdežto muži častěji až do své smrti žijí v manželství. Ovdovělých bylo v Radotíně 9,5% a naprostá většina z nich (83,2%) byly ženy. Svobodných obyvatel zde bylo téměř čtvrtina ze všech obyvatel 15letých a starších. Je zde menší zastoupení svobodných než v Praze celkem. Naopak mírně nad celopražským průměrem zde byli zastoupeni rozvedení (9,3% v Radotíně a 9,1% v Praze celkem), což také do určité míry souvisí se zvýšeným zastoupením osob ve středním věku, mezi nimiž je rozvedených nejvíce.

2.5.4    Národnostní složení a státní občanství

Z hlediska národnostního složení je obyvatelstvo v MČ Praha - Radotín zcela odpovídající celopražskému průměru. Naprostou většinu (93,3%) představují obyvatelé, kteří se hlásí k české národnosti. Další národností, kde se její příslušníci nepočítají jako jednotlivci je národnost slovenská (1,3%). K této národnosti se zde přihlásilo 92 osob, ale většina z nich byli čeští státní občané. K romské národnosti se zde nepřihlásil nikdo.
Osoby se státním občanstvím ČR představovaly 96,9%. Většinu cizích státních příslušníků tvořili občané z jiných států (185 osob) než Slovensko (17 osob) a státy EU (16 osob).

2.5.5  Obyvatelstvo podle místa narození

Při sčítání v rámci Prahy odpověď na otázku na trvalé bydliště matky v době narození bohužel zjišťujeme pouze hl. m. Prahu jako takovou a nejsou lokalizovány jednotlivé městské části. Nemůžeme proto říci, kolik současných obyvatel Radotína se zde i narodilo, můžeme pouze konstatovat, že je zde 61,8% rodilých Pražanů. Z žen je to 60,2% a z mužů 63,6%. V MČ Praha-Radotín tento podíl zcela přesně kopíruje celopražský údaj.

2.5.6  Náboženské vyznání obyvatelstva

Náboženské vyznání se při SLDB 1991 zjišťovalo poprvé od roku 1950. Otázka je deklaratorní a občané ji nemuseli zodpovědět. Při cenzu 2001 byly tyto údaje zjišťovány podruhé a lze provést základní srovnání.

Tab. 2.5.6.1
Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženského vyznání v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Velká většina obyvatel MČ Praha-Radotín se deklarovala jako bez náboženského vyznání, bylo jich více než 70% (v Praze celkem to bylo 67%). Již při cenzu 1991, kdy v celé Praze byl podíl lidí bez vyznání pod polovinou zde byla nadpoloviční většina obyvatel bez vyznání. Podíl lidí bez vyznání se ve srovnání se situací v roce 1991 i zde značně zvýšil. Nárůst byl v Praze-Radotíně o 17,8 procentních bodů a naprosto shodný nárůst podílu obyvatel bez vyznání byl i v Praze celkem.
Věřících zde bylo 22,5%, což je menší podíl než v Praze celkem. Radotín patří k městským částem s poněkud sníženým zastoupením věřících. Mezi věřícími jsou trvale silněji zastoupeny ženy, v Radotíně bylo 59% věřících žen. Stále je mezi náboženskými vyznáními nejčastější příslušnost k římskokatolické církvi. V Radotíně byla dominance římskokatolického vyznání obdobná jako i ve většině městských částí nebo v Praze celkem. Další uvedené církve jsou zastoupeny minimálně. Oproti roku 1991 se i v této městské části zvýšil počet značně počet osob hlásících se k ostatním a nepřesně určeným církvím. Mezi věřícími těchto směrů spíše převládají muži a osoby mladší.
Shodně s celopražskou tendencí i zde výrazně poklesl počet osob, které na tuto otázku odmítly odpovědět.

2.5.7  Vzdělanostní struktura obyvatelstva

Jednou z nejvýznamnějších součástí cenzů je zjišťování údajů o vzdělanosti populace. Informace o této důležité charakteristice se nezískává jinak než při sčítání lidu. Školní vzdělání se sleduje u obyvatelstva staršího 14 let.

Tab.2.5.7.1
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího dokončeného vzdělání v MČ Praha - Radotín

obrázek bez popisku
 

Tak jako i v roce 1991 bylo mezi obyvateli MČ Praha-Radotín nejčastějším typem vzdělání učňovské a střední bez maturity, ale celkově podíl takto vzdělaných obyvatel zde značně poklesl. V podstatě stejné zastoupení měli v roce 2001 i obyvatelé se vzděláním maturitním včetně vyššího odborného, jejichž počet i podíl se od roku 1991 naopak značně zvýšil. Mezi maturanty i zde tradičně převažují ženy (56%), už i v roce 1991 to bylo u žen nejčastější vzdělání. Počet takto vzdělaných žen se v Radotíně zvýšil téměř o 30%, celkově se počet osob s maturitou zvýšil o čtvrtinu. Mezi středoškoláky bez maturity bylo více mužů (55%). Počty obyvatel s tímto vzděláním naopak poklesly, ale tento početní pokles nebyl nikterak výrazný.
Významně poklesly počty a i zastoupení obyvatel se základním vzděláním. Mezi těmito osobami je více žen, což souvisí se skutečností, že tento nejnižší typ vzdělání je častější u nejstarších obyvatel a mezi nimi je vždy výrazně více žen.

Graf 2.5.7.1
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z obyvatelstva ve věku 15 let a více v MČ Praha - Radotínobrázek bez popisku
Tak jako v celém hlavním městě, i zde vzrostl počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, ale stále je zde toto vzdělání poněkud méně časté než v některých jiných městských částech a jeho zastoupení je i pod celopražským průměrem. Mezi vysokoškolsky vzdělanými je zatím stále ještě v celé Praze více mužů, ale tento poměr se postupně vyrovnává. Stejná tendence byla zjištěna i v Radotíně, v roce 1991 bylo mezi vysokoškoláky 38% žen a v roce 2001 již 42%.

2.5.8  Shrnutí

Tempo trvalého vzestupu počtu obyvatel se v Radotíně zmírnilo, ale po nepatrném poklesu kolem roku 1980 došlo přinejmenším ke stabilizaci stavu z roku 1991. Struktura obyvatel podle pohlaví se vyznačuje poněkud sníženou mírou feminity. Ve věkovém složení je významné zvýšené procento dětské složky, zvláště pak dětí ve věku základní školní docházky (oproti celopražskému údaji) a také osob ve věku 25 – 39 let, které je možno chápat jako rodiče dětí do 15 let. S tím koresponduje i složení obyvatel podle rodinného stavu s vyšším zastoupením osob žijících v manželství. Podíl osob hlásících se k náboženství zde byl oproti celopražskému údaji nižší, tato městská část patří mezi ty, kde je snížené zastoupení věřících. Tak jako všeobecně, i zde vzrostla vzdělanostní úroveň obyvatel. Zejména poklesl podíl osob jen se základním vzděláním a naopak přibylo i zde vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.

Zveřejněno: 16.11.2005 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7776 x
Vytisknout