Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

4. Základní informace k životní situaci

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a je blíže specifikován v § 24 tohoto zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, v jehož zájmu je omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce a může být součástí rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, pokud je jím uzavírka či objížďka vynucena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příslušný silniční správní úřad žádost projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem komunikace, po níž má být vedena objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a s provozovatelem dráhy, jde-li o komunikaci, na níž je umístěna dráha.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavy, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem k podání žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště. Musí být uveden harmonogram stavebních prací (jsou-li důvodem uzavírky) obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací. Nutno doložit též souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 až 60 dnů (dle správního řádu).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Vlastník dotčené komunikace, Policie ČR, provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha, příslušný okresní orgán požární ochrany, příslušný okresní orgán zdravotní služby, dopravci v linkové osobní dopravě pokud jsou uzavírkou dotčeni, silniční správní úřady, které povolují přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů jde-li o komunikaci používanou k tomuto druhu přepravy.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Označení uzavírky a objížďky předepsaným způsobem a plnění podmínek rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možno zaslat vyplněnou žádost na e-maily: jan.martinek@praha16.eulenka.moravcova@praha16.eu či prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem elpodatelna@praha16.eu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ve smyslu správního řádu s tím, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou k dispozici.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Zvláštní užívání komunikací

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Martínek Jan
Moravcová Lenka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.4.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 12.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 25.04.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11193 x
Vytisknout