Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru řidičů (BODIS) ze systému Czech POINT

Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru řidičů (BODIS) ze systému Czech POINT

1. Identifikační číslo

 Bude doplněno

2. Kód

 Bude doplněno

3. Název životní situace

 Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z  rejstříku trestů, z registru řidičů (BODIS) ze systému Czech POINT

4. Základní informace k životní situaci

 Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy se rozumí listina, která vznikla úplným  převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž  doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena. Výpis v listinné  podobě je veřejnou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 Fyzická nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se provádí podle zákona č.  365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v  platném znění.

Žadatel sdělí úřadu:

  • i výpisu z katastru nemovitostí – katastrální území a oprávněný subjekt nebo číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo budovy nebo číslo jednotky
  • i výpisu z obchodního rejstříku název subjektu (firma) nebo IČ
  • při výpisu ze živnostenského rejstříku název firmy nebo fyzické osoby nebo právnické osoby nebo IČ
  • při výpisu z neveřejných evidencí – restřík trestů:
    Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo 
  • při výpisu z registru řidičů (BODIS) - jméno a příjmení, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu
  • pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Při osobní návštěvě požádáte o výstup z informačního systému.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských  obvodů členěných statutárních měst a úřady městských částí hl. m. Prahy, notáři, držitel poštovní  licence a Hospodářská komora ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého  23/3, Praha-  Radotín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, atd.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Správní poplatek za výpisy první stránka 100 Kč, za každou další i započatou stránku 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Ihned po podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
 (§ 9 upravuje vydávání ověřených výstupů). Vyhledávání v zákonech zde.

18. Jaké jsou související předpisy

 Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
 Zákon č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 V případě nesprávných údajů na ověřeném výstupu z katastru nemovitostí se obrátit na Katastrální  úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

 Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

 Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

 Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 Webové stránky Státní správy zeměměřictví a katastru.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

 Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 Odbor občansko správní, Úsek matrik Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoby

 Bartušková Jana
 Čeřovská Ilona
 Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 25.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

 25.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

 Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 Další informace o tom, jaké výpisy lze získat ze systému Czech Point

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 25.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 8973 x
Vytisknout