Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního, živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů ze systému Czech POINT.

Poskytování ověřených výstupů z Katastru nemovitostí

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního, živnostenského rejstříku a  z rejstříku trestů  ze systému Czech POINT.

4. Základní informace k životní situaci

Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena.
Výpis v listinné podobě je veřejnou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup:
Vydání ověřeného výstupu z  informačního systému veřejné správy se provádí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Žadatel sdělí úřadu:

  • při výpisu z katastru nemovitostí – katastrální území a oprávněný subjekt nebo číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo budovy nebo číslo jednotky
  • při výpisu z obchodního rejstříku – název subjektu ( firma ) nebo IČ
  • při výpisu ze živnostenského rejstříku – název firmy nebo fyzické osoby nebo právnické osoby nebo IČ
  • při výpisu z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
    Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
    Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při osobní návštěvě požádáte o výstup z informačního systému

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů členěných statutárních měst a úřady městských částí hl. m. Prahy, notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16,
- úsek matrik odboru občansko správního na adrese Václava Balého 23/3
nebo
- odbor živnostenský na adrese nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha 5 - Radotín
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, atd.)
  • pokud žádá právnická osoba tak i výpis z obchodního rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za první stránku činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned po podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 9 upravuje vydávání ověřených výstupů)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
Zákon č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nesprávných údajů na ověřeném výstupu z katastru nemovitostí se obrátit na Katastrální úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, odbor občansko správní, úsek matrik.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Státní správy zeměměřictví a katastru.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, úsek matriky Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Skružná Dana

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

4.9.2008

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 04.09.2008 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5693 x
Vytisknout