Poskytování ověřených výpisů ze systému Czech POINT

Poskytování ověřených výpisů ze systému Czech POINT 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z veřejného a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru řidičů (BODIS) a insolvenčního rejstříku ze systému Czech POINT, agendy ISDS (Informační systém datových schránek, viz bod 6), autorizovaná konverze dokumentů z DS, výpisy ze základních registrů, vydání výpisu snímku z katastrální mapy.

4. Základní informace k životní situaci

Ověřeným výstupem z informačního systému veřejné správy se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z informačního systému veřejné správy byla ověřena. Výpis v listinné podobě je veřejnou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, zákonný zástupce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vydání ověřeného výstupu z  informačního systému veřejné správy se provádí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Žadatel sdělí úřadu:

 • při výpisu z katastru nemovitostí – katastrální území a oprávněný subjekt nebo číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo budovy nebo číslo jednotky
 • při výpisu z veřejného rejstříku – název subjektu (firma) nebo IČ
 • při výpisu ze živnostenského rejstříku – název firmy nebo fyzické osoby nebo právnické osoby nebo IČ
 • při výpisu z neveřejných evidencí – rejstřík trestů:
  Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo
 • při výpisu z registru řidičů (BODIS) - jméno a příjmení, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu
 • pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost
 • při výpisu z insolvenčního rejstříku - IČ (identifikační číslo) nebo osobní údaje konkrétní osoby
 • při zřízení datové schránky – jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, číslo občanského průkazu
 • při přidání pověřené osoby k přístupu do DS – jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, číslo občanského průkazu, IČ (identifikační číslo),název obchodní firmy, sídlo Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů výkonné moci
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
 • při autorizované konverzi dokumentů z DS - dokument uložený na flash mediu, průkaz totožnosti

Žadatel předloží:

 • při výpisu údajů z registru obyvatel - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu), v případě zákonného zástupce rodný list dítěte, rozhodnutí soudu apod.
 • při výpisu údajů z registru osob – platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu)
 • při veřejném výpisu údajů z registru osob - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu)
 • při výpisu o využití údajů z registru obyvatel - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu)
 • při výpisu o využití údajů z registru osob - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu), v případě zákonného zástupce rodný list dítěte, rozhodnutí soudu apod.
 • při žádosti o změnu údajů v registru obyvatel - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu), v případě zákonného zástupce rodný list dítěte, rozhodnutí soudu apod.
 • při žádosti o změnu údajů v registru osob - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu)

při žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu), v případě zákonného zástupce rodný list dítěte, rozhodnutí soudu apod.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při osobní návštěvě požádáte o výstup z informačního systému či přidání pověřené osoby k přístupu do DS.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů členěných statutárních měst a úřady městských částí hl. m. Prahy, notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský (pracoviště Czech Point), nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za výpisy první stránka 100 Kč, za každou další i započatou stránku 50 Kč. Při prvním zřízení DS nebo přidání pověřené osoby k přístupu do DS není správní poplatek stanoven pouze, každý další takovýto úkon je zpoplatněn částkou 200 Kč. Poplatek za autorizovanou konverzi dokumentů z DS činí 30 Kč za stránku, za výpis z KN zaplatí žadatel 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned po podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 9 upravuje vydávání ověřených výstupů)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
Zákon č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nesprávných údajů na ověřeném výstupu z katastru nemovitostí se obrátit na Katastrální úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Státní správy zeměměřictví a katastru.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

8.4.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

8.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.11.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 10212 x
Vytisknout