Potvrzení povodňového souladu (právnické osoby)

Potvrzení povodňového souladu (právnické osoby)

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Potvrzení povodňového souladu povodňového plánu s Povodňovým plánem Městské části Praha 16 (pro právnické osoby)

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu povodňového plánu pro pozemek, stavby nebo provoz objektu či podniku s Povodňovým plánem Městské části Praha 16. Zákon stanoví pro všechny ohrožené fyzické a právnické osoby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem Městské části Praha 16 dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad podle ustanovení § 71 odst. 7 vodního zákona povodňový orgán obce. Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část povodňového plánu závaznou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Potvrzení povodňového souladu se vydává právnickým osobám na základě jejich písemné žádosti (vlastníka nemovitosti, nebo jím zplnomocněné osoby).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o potvrzení povodňového souladu povodňového plánu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek, náměstí Osvoboditelů 21a/2, Praha-Radotín. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Písemnou žádost
  • Povodňový plán nemovitosti či podniku
  • Odborné stanovisko k vypracovanému povodňovému plánu od správce povodí – Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou předepsány.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povodňového souladu nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5
tel.: 257 099 11
fax: 257 313 522
www.pvl.cz

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít datovou schránku MČ Praha 16 (adresa: ntsbt5z) nebo elektronickou podatelnu: elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

18. Jaké jsou související předpisy

Formu a podmínky zpracování stanoví odvětvová technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931 "Povodňové plány". 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Při nesplnění zákonné povinnosti je možno uložit pokutu dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) vodního zákona až do výše 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Budou doplněny.

22. Další informace

Se žádostí o další informace se můžete obrátit na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek, nebo Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí.

Mapa záplavového území je zveřejněna na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy ve výkresu č. 33 Územního plánu hl. m. Prahy nazvaném Kategorizace záplavového území, který je dostupný na adrese: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva životního prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_normy
http://www.mzp.cz/cz/voda

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Stavební povolení

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek 

26. Kontaktní osoby

Petr Horský (Kancelář úřadu)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.7.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.8.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.


Zveřejněno: 20.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5255 x
Vytisknout