Povodňový plán nemovitosti

Povodňový plán nemovitosti

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Povodňový plán nemovitosti

4. Základní informace k životní situaci

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území, jsou povinni mít pro svou vlastní potřebu a pro součinnosti s povodňovým orgánem zpracované povodňové plány dle ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vlastníkem se v tomto případě rozumí jak právnická osoba, tak i fyzická osoba. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání vyplněného formuláře do podatelny ÚMČ Praha 16.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněním vzorového formuláře (soubor pdf, 24 kB) a jeho podáním do podatelny ÚMČ Praha 16.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek, náměstí Osvoboditelů 21a/2, Praha-Radotín. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář (soubor pdf, 58 kB) je k dispozici i v příloze k článku Povodňový plán nemovitosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpracování povodňového plánu nemovitosti nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít datovou schránku MČ Praha 16 (adresa: ntsbt5z) nebo elektronickou podatelnu: elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

18. Jaké jsou související předpisy

Formu a podmínky zpracování stanoví odvětvová technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931 "Povodňové plány". 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě, že tuto povinnost nesplní občan, dopouští se tak přestupku dle ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) vodního zákona a je možné mu uložit pokutu dle ustanovení § 121 odst. 5 písm. a) až do výše 100 000 Kč. V případě, že tuto povinnost nesplní právnická nebo podnikající fyzická osoba, dopouští se pak správního deliktu dle ustanovení § 125f odst. 2 písm. a) vodního zákona a je možno v tomto případě uložit pokutu dle ustanovení § 125f odst. 5 písm. a) až do výše 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Budou doplněny.

22. Další informace

Se žádostí o další informace se můžete obrátit na Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek, nebo Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí.

Mapa záplavového území je zveřejněna na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy ve výkresu č. 33 Územního plánu hl. m. Prahy nazvaném Kategorizace záplavového území, který je dostupný na adrese: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva životního prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/ochrana_pred_povodnemi

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_normy

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Stavební povolení, Užívání dokončené stavby

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Kancelář úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek 

26. Kontaktní osoby

Petr Horský (Kancelář úřadu)

Ing. Lenka Hübnerová (Oddělení životního prostředí)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.7.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.8.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.


Zveřejněno: 17.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6178 x
Vytisknout