Povolení ke svodu zvířat

Povolení ke svodu zvířat

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Povolení ke svodu zvířat

4. Základní informace k životní situaci

Svod – § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1992 Sb., o veterinární péči a změně některých dalších zákonů v platném znění, dále jen veterinární zákon - soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona (154/2000 Sb.).

Shromáždění jiných druhů zvířat, neuvedených v plemenářském zákoně, není svodem zvířat. Dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je taková akce veřejným vystoupením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Pořadatel svodu zvířat, případně jeho oprávněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel svodu má povinnost požádat krajskou veterinární správu o stanovení veterinárních podmínek pro konání svodu těchto zvířat - § 9 odst. 3 veterinárního zákona v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. c) a e) téhož zákona.
Veterinární podmínky na území hl. m. Prahy vydává Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (MěVS v Praze SVS, Na Kozačce 3, 12000 Praha 2).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pořadatel svodu podá písemnou žádost, ke které doloží veterinární podmínky (viz bod 6), na podatelně Úřadu městské části Praha 16 nebo jejím zasláním poštou, případně podáním žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu elpodatelna@praha16.eu. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Svody zvířat na území Městské části Praha 16 je oprávněn řešit a povolovat Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. Žádost, ve které bude uvedeno:

  • předmět svodu
  • datum konání svodu
  • přibližné časové vymezení doby konání
  • místo konání svodu
  • jméno a adresa pořadatele (případně zástupce pořadatele).

2. Veterinární podmínky pro konání svodu vydané orgánem veterinární správy. .

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání žádosti nejméně 30 dní před konáním svodu. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Ve výjimečných případech lze lhůtu pro vyřízení zkrátit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V rámci správního rozhodnutí, povolení, vydaného odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 je možné uložit pořadateli svodu zajištění dalších úkonů pro samotný průběh akce i pro nastalý stav po ukončení akce (např. požadavek na zajištění čistoty a pořádku v průběhu i po ukončení akce). 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

viz bod 7

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání, které můžete podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 16. Odvolacím orgánem je Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě nedodržení podmínek stanovených § 9 odst. 2 veterinárního zákona uloží příslušná veterinární správa pokutu do 10 000 Kč (fyzické osobě, která není podnikatelem), nebo pokutu do 300 000 Kč (fyzické osobě - podnikateli, právnické osobě). V případě opakovaného porušení výše uvedené povinnosti může být pokuta uložena opětovně až do výše dvojnásobku původní sazby.

21. Nejčastější dotazy

Je či není pro konkrétní svod třeba povolení?
V případě pochybností se obraťte na Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou k dispozici.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing.Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Povolení ke svodu zvířat je v kompetencích všech městských částí hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11319 x
Vytisknout