Přechod nájmu obecního bytu

Přechod nájmu obecního bytu

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Přechod nájmu obecního bytu v případě smrti nájemce

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o pronájem bytu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který:

 • trvale bydlí v MČ Praha 16 (Radotín) po dobu alespoň tří let (nezaměňovat s formálním přihlášením k trvalému pobytu, které má pouze evidenční charakter a samo o sobě trvalý pobyt neznamená) nebo
 • nevlastní byt nebo dům, který je možný užívat k bydlení (v případě manželů musí tuto podmínku splňovat oba manželé) a
  • žije ve společné domácnosti, kde žadatel (či jeho manžel/ka, druh-družka) nemá podanou jinou žádost o byt a nájemce bytu zemřel

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem o přechod nájmu obecního bytu po nájemci, který zemřel, může být osoba, která:

 • dosáhla věku minimálně 18 let
 • má občanství ČR
 • podá řádně vyplněnou písemnou žádost o přechod nájmu bytu
 • prokáže svoji totožnost
 • žadatel, ani jeho manžel/ka, druh/družka není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, ani nájemcem jiného bytu/domu
 • žil s nájemcem v jeho domácnosti, nemá vlastní byt a nájemce zemřel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.

Přechod nájmu bytu nastává ze zákona.

Nájemní smlouva se vystavuje na dobu určitou, a to 1 rok.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou Žádost o nájem bytu na předepsaném formuláři

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, Václava Balého 23/3, Praha–Radotín (podatelna Úřadu MČ Praha 16).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství, odd. správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Průkaz totožnosti
 • Originál nebo ověřenou kopii úmrtního listu
 • Pokud je žadatel příbuzný původního nájemce, musí předložit svůj rodný list
 • Původní nájemní smlouvu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o nájem bytu včetně příloh.
Formulář je k dispozici v oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Příbuzní původního nájemce a další osoby, které prokáží, že s ním žily ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen:

 • písemně oznámit jakékoli změny, které mohou být rozhodné pro posouzení žádosti (svatba, narození dětí, rozvod apod.)
 • oznámit případnou změnu trvalého bydliště všech osob uvedených v žádosti
 • oznámit případné vyřešení své bytové situace, aby mohla být žádost o byt z evidence vyřazena

Nesplnění těchto podmínek může mít za následek vyřazení žádosti z evidence.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení; Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Další předpisy týkající se hospodaření s majetkem města.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Oddělení správy obecních nemovitostí, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení správy obecních nemovitostí

26. Kontaktní osoby

Radová Ivana

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14.2.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.1.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 14.02.2014 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 9777 x
Vytisknout