Stavební povolení

Stavební povolení

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Stavební povolení

4. Základní informace k životní situaci

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup stavebního úřadu při přezkumu žádosti a podmínky pro vydání stavebního povolení jsou stanoveny v § 110 až 115 stavebního zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři včetně stanovených příloh.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:

 • stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov
  kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
 • úřední hodiny pondělí, středa  8.00-12.00 a 13.00-18.00, pátek 8.00-12.00 
 • stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště) 
 • kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 111 870 -  874
 • úřední hodiny pondělí, středa  8.00-12.00 a 13.00-18.00, pátek 8.00-12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy žádosti o povolení stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře úseku výstavby

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 Sazebníku správních poplatků.
Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Účastníkem stavebního řízení je pouze

a) stavebník
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy)
 • Územní plán hlavního města Prahy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Přestupky a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení může zpracovat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu – zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Jiné zdroje nejsou stanoveny.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Územní souhlas
Užívání dokončené stavby

25. Za správnost odpovídá útvar
Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Pracovníci Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 23.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 17024 x
Vytisknout