Stavební povolení

01 Identifikační číslo:

0630-003

02 Kód:

--- neuvedeno ---

03 Pojmenování (název) životní situace:

Stavební povolení

04 Základní informace k životní situaci:

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup stavebního úřadu při přezkumu žádosti a podmínky pro vydání stavebního povolení jsou stanoveny v § 110 až 115 stavebního zákona.

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti na předepsaném formuláři včetně stanovených příloh.

08 Na které instituci životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:


stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov

  • kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
  • úřední hodiny


stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice (detašované pracoviště) 

  • kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 111 870 -  874
  • úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Přílohy žádosti o povolení stavby jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o stavební povolení (pdf, 296 kb)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 Sazebníku správních poplatků.
Úhradu je možno provést poštovní poukázkou, přímou platbou na úřadu, případně bezhotovostním převodem z účtu.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Účastníkem stavebního řízení je pouze

a) stavebník
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčen.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší.

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze využít elektronickou službu.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy:

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16. Odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Přestupky a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21 Nejčastější dotazy:

--- neuvedeno ---

22 Další informace:

Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení může zpracovat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu – zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

--- neuvedeno ---

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

26 Kontaktní osoba:

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

21.10.2019

28 Popis byl naposledy aktualizován:

21.10.2019

29 Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti popisu není stanoven.

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

--- neuvedeno ---