Udělení státního občanství České republiky

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel na úřadě předloží:
 • ŽÁDOST (§19)
 • ŽIVOTOPIS vypracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR a rodinném a společenském životě
 • RODNÝ LIST,
 • ODDACÍ LIST nebo doklad o vzniku partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně společenských , zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • §20 - doklad prokazující pobyt na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
 • POTVRZENÍ, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek,
 • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního důchodu,
 • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera (pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán),
 • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
 • potvrzení o zaměstnání včetně informace o výši příjmu,
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání,
 • potvrzení o studiu,
 • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium,
 • § 77 – potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a na veřejném zdravotním pojištění

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • Zletilé fyzické osobě  se platí správní poplatek ve výši 2 000 Kč.
 • Nezletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 500 Kč.
 • Azylantovi se platí správní poplatek ve výši 500 Kč.
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek v prvním případě až na částku 500 Kč,  v ostatních dvou uvedených případech až na částku 100 Kč.

Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky".

Samotné podání žádosti o udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno.
Stručně Úplné znění