Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Udělení státního občanství České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Udělení státního občanství České republiky cizincům.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba (nebo její zákonný zástupce), která splňuje podmínky vymezené v zákoně.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která je integrována do společnosti v České republice, neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a splňuje ostatní zákonné podmínky, kterými jsou:

1/ trvalý pobyt žadatele na území České republiky nepřetržitě

 • alespoň po dobu 5 let
 • alespoň po dobu 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem Evropské unie
 • po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let 

2/ nebyl-li žadatel pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin

3/ prokáže-li žadatel znalost českého jazyka, základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky

4/ neporušil-li žadatel v posledních 3 letech závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu

5/ prokáže-li žadatel výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky

6/ prokáže-li žadatel, že v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu, oddělení matrik - státní občanství.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní - úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel na úřadě předloží:

 • ŽÁDOST (§19)
 • ŽIVOTOPIS vypracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR a rodinném a společenském životě
 • RODNÝ LIST ,
 • ODDACÍ LIST nebo doklad o vzniku partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně společenských , zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • §20 - doklad prokazující pobyt na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
 • POTVRZENÍ, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek,
 • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního důchodu,
 • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera (pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán),
 • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
 • potvrzení o zaměstnání včetně informace o výši příjmu,
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání,
 • potvrzení o studiu,
 • poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium,
 • § 77 – potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a na veřejném zdravotním pojištění

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • zletilé fyzické osobě  se platí správní poplatek ve výši 2 000 Kč
 • nezletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 500 Kč
 • azylantovi se platí správní poplatek ve výši 500 Kč

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek v prvním případě až na částku 500 Kč,  v ostatních dvou uvedených případech až na částku 100 Kč.

Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky".

Samotné podání žádosti o udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad s žadatelem vyplní dotazník a žádost zašle spolu se svým stanoviskem a s doklady stanovenými tímto zákonem nejpozději do 30 dnů od jejího podání ministerstvu.

Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno dnem, kdy žádost došla ministerstvu, a to pak o žádosti rozhodne do 180 dnů od zahájení správního řízení.

Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení státoobčanského slibu doručena. Pokud státoobčanský slib v této lhůtě nesloží, ministerstvo usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky zruší.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Ministerstvo vnitra (rozhoduje o žádosti)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Překlad cizojazyčných dokladů soudním tlumočníkem, popřípadě jejich vyšší ověření.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra: obcanmat@mvcr.cz nebo imala@mvcr.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Obstarání českých matričních dokladů a dokladů totožnosti – postup vysvětlí při osobním jednání pracovnice oddělení. Občané SR mohou nabýt v určitých případech státní občanství ČR za zjednodušených podmínek - možnosti vysvětlí při osobním jednání pracovnice oddělení matrik - státní občanství.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

8.3.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 08.03.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 13146 x
Vytisknout