Určení otcovství

Určení otcovství

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Určení otcovství

4. Základní informace k životní situaci

Nedojde-li k určení otcovství podle zákonných ustanovení (tzv. domněnek otcovství), může matka, dítě i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žalobu na určení otcovství může podat: matka nebo muž, který o sobě tvrdí, že je otec nebo dítě. Dítě, pokud je mladší 18 let, musí být zastoupeno opatrovníkem zmocněným k tomuto řízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh je možné podat, pokud dle občanského zákoníku nedošlo k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte.
§ 776 tohoto zákona říká, že:

  • narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného považuje se za otce manžel matky
  • narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
  • při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti.
Dále podle § 777 odstavce 1 téhož zákona se píše, že narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem dítěte je tento muž, připojí-li se k oběma prohlášením matka. Toto prohlášení se činí v řízení před soudem, které je zahájené na návrh některého z nich.  Nejpozději však do jednoho roku od narození dítěte.

Narodí-li se dítě neprovdané ženě, které je počato umělým oplodněním, má se za to, že otcem dítěte je ten muž, který dal k umělému opodnění souhlas. (§ 778 občanského zákoníku)

Nedojde-li k určení otcovství dle § 776-778, má se za to, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení mohou rodiče učinit před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem. Stejně tak i dospělá osoba, která není plně svéprávná.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení o určení otcovství může soud zahájit pouze po obdržení návrhu. Návrh na určení otcovství se podává k soudu dle trvalého pobytu (dříve označovaného jako trvalé bydliště) domnělého otce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16 poskytuje konzultace.
Návrh se podává Obvodnímu soudu pro Prahu 5 a to v případě, že domnělý otec má trvalý pobyt na Praze 16.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální, náměstí Osvoboditelů 732, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor návrhu je k dispozici v tištěné podobě na Odboru sociálním, Úseku sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 16.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání tohoto návrhu se neplatí soudní poplatek. Soud rozhoduje o nákladech daného řízení, do těch jsou započítávány např. ceny soudních znaleckých posudků, atd.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty stanoveny nejsou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Účastníky tohoto řízení jsou žalobce (navrhovatel), žalovaný (odpůrce) a kolizní opatrovník dítěte.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Během soudního řízení jsou zjišťovány okolnosti, které vylučují otcovství žalovaného, např. výslechem účastníků, výslechem svědků, listinnými důkazy a znaleckými posudky z oblasti zdravotnictví.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
292/2013 Sb. O zvláštních řízeních soudních
(vyhledávání v zákonech zde)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné podat v zákonem stanovené lhůtě odvolání prostřednictvím soudu prvého stupně. Věc je poté řešena soudem odvolacím.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce určuje soud.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor sociální.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Řízení o určení otcovství je ze zákona spojeno s řízením o výchově a výživě nezletilého dítěte.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Lucie Beranová, DiS.
Mgr. Nadežda Mastíková
Vladimíra Steffanová, DiS.
Bc. Lenka Veselá, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

30.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Muž, který je určen otcem dítěte, nabývá veškerá práva a povinnosti zákonného zástupce.
Pokud soud určí otcovství, zároveň upraví výchovu a výživu nezletilého dítěte. Soud tedy svěří dítě do péče a upraví výživné od narození dítěte.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má jako orgán sociálně právní ochrany dětí u soudního řízení funkci kolizního opatrovníka. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.

Zveřejněno: 03.04.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 30.09.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 14348 x
Vytisknout