Užívání dokončené stavby

Užívání dokončené stavby

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Užívání dokončené stavby

4. Základní informace k životní situaci

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník případně zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122, kdy stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení o užívaní stavby případně žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaných formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, a to následovně:

  • stavby na katastrálním území Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle a Lochkov
    kanceláře č. 5 a 6 v přízemí budovy úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, Praha-Radotín, tel. 234 128 266, 234 128 268, 234 128 269,  234 128 270, 234 128 263
  • stavby na katastrálním území Zbraslav, Lipence a Lahovice
    (detašované pracoviště) kanceláře v přízemí budovy Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, Praha-Zbraslav, tel.: 257 922 040, 257 924 247.

Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady jsou stanoveny v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o záměru započít užívání stavby a žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny v § 120 a 122 stavebního zákona.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Při vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby je účastníkem řízení stavebník, případně vlastník stavby

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí zákazu žívání stavby je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Správní delikty a výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

V jakých případech je nutno předkládat dokumentaci skutečného provedení stavby?

Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán.

Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

22. Další informace

Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Jiné zdroje nejsou stanoveny.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

26. Kontaktní osoby

Pracovníci Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

23.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 26.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 11009 x
Vytisknout