Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tyto volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. dne 19. Února 2014. Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Podmínky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Občané ČR
Podmínky práva hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje ustanovení § 5, § 28 a § 36 zákona. Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že:

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České republiky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, který je upraven v ustanovení § 27 a § 28 zákona. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (13. dubna 2014) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 13. dubnu 2014) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu EU
Právo hlasovat u občanů jiného členského státu EU ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje §5 zákona. Podmínkou výkonu volebního práva u těchto občanů je:

 • nejpozději druhý den voleb dosažení věku 18 let,
 • po dobu nejméně 45 dnů přihlášení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014),
 • že u něj nevznikla překážka ve výkonu volebního práva a
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je stejně jako u občanů ČR zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje §27 a § 28 zákona, kdy tento vede obecní úřad, městský úřad, úřad městysu, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádá,
 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Dle § 29 zákona občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě). Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky musí nejpozději do 13. dubna 2014 16:00 hodin požádat o přenesení údajů vedených v dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Pro účely přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a případně pro zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu bude v poslední den této lhůty, tj. 13. dubna 2014 od 14:00 hodin do 16:00 hodin přítomen na ÚMČ Praha 16 (Radotín), Odboru občansko správním, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů pracovník, který bude oprávněn danou žádost s občanem vyřídit. Ve stejném čase bude zřízena služba i na Úřadech městských částí Praha – Lochkov, Lipence a Velká Chuchle. Na ÚMČ Praha – Zbraslav bude přítomen pracovník v hodinách od 8:00 do 16:00.

Oba dva typy výše uvedených žádostí je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 1. svoji státní příslušnost,
 2. místo pobytu,
 3. adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a
 4. to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

§ 30 zákona upravuje postup a možnost zažádat o vydání voličského průkazu a na něj také volit.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Vzhledem k tomu, že poslední den možnosti podání žádosti o vydání voličského průkazu připadá na státní svátek, bude i v tento den zajištěna služba na ÚMČ Praha 16 (Radotín), Odboru občansko správním, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů od 14:00 hodin do 16:00 hodin. Ve stejném čase bude zřízena služba i na Úřadech městských částí Praha – Lochkov, Lipence a Velká Chuchle. Na ÚMČ Praha – Zbraslav bude přítomen pracovník v hodinách od 8:00 do 16:00.

Jak postupovat, když se volič přestěhuje, upravuje § 28 zákona.

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě trvalého pobytu.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

VŠECHNY VOLIČE V TÉ SOUVISLOSTI ŽÁDÁME, ABY PRO VYŘIZOVÁNÍ TĚCHTO ŽÁLEŽITOSTÍ VYUŽÍVALI ÚŘEDNÍ HODINY PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ A DÁLE, ABY SLEDOVALI PRŮBĚŽNĚ ZVĚŘEJŇOVANÉ INFORMACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ÚMČ PRAHA 16 A TAKTÉŽ SE PŘÍPADNĚ INFORMOVALI NA PŘÍSLUŠNÝCH  MĚSTKÝCH ČÁSTECH DO JEJICHŽ OBVODŮ SPADAJÍ.
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.
zdroj:
www.mvcr.cz 

Zveřejněno: 31.03.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 2877 x
Vytisknout