Volby prezidenta republiky

Volby prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím z 1. října 2012, které bylo zveřejněno a rozesláno ve Sbírce zákonů 3.10.2012. První kolo se uskuteční 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo 25. a 26. ledna 2013.

Za den vyhlášení voleb je považován, podle § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, 3. říjen 2012, tj. den, kdy bylo rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR (dále také jen „Senát“) publikováno ve Sbírce zákonů v částce 119 pod č. 322/2012 Sb.
Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále také jen „Zákon“).
Volby prezidenta republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden územní obvod. Ve správním obvodu Praha 16, stejně tak jako na celém území ČR, proběhne volba prezidenta ve stálých volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona (zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).

KANDIDÁTI

Prezidentem republiky může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhl věku nejméně 40 let a není zbaven způsobilosti k právním úkonům. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou (čl. 57 Ústavy České republiky a § 5 Zákona). Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců nebo deset senátorů anebo státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky, tj. státními občany České republiky, kteří alespoň druhý den volby prezidenta republiky dosáhli věku 18 let. Navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.

23. listopadu 2012 byli zaregistrováni níže uvedení kandidáti na funkci prezidenta České republiky (uvedeni v pořadí tak, jak je uveřejnilo Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách, viz http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-kandidatech-kteri-ve-volbe-prezidenta-republiky-kandiduji.aspx), mezi které byla rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2012 dodatečně znovu zaregistrována i Ing. Bobošíková:

  • Ing. Jana Bobošíková, žena, 48 let, manažerka, Praha, členka politické strany SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové, navržena navrhující občankou,
  • Jiří Dienstbier, muž, 43 let, právník a senátor, Praha, člen České strany sociálně demokratické, navržen senátory,
  • Ing. Jan Fischer, CSc., muž, 62 let, viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem,
  • Taťana Fischerová, žena, 65 let, herečka a politička, Praha, členka Klíčového hnutí, navržena navrhujícím občanem,
  • Prof. JUDr. Vladimír Franz, muž, 53 let, vysokoškolský profesor, hudební skladatel a malíř, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem,
  • MUDr. Zuzana Roithová, MBA, žena, 59 let, poslankyně Evropského parlamentu, Dvory nad Lužnicí, členka Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, navržena navrhujícím občanem,
  • Karel Schwarzenberg, muž, 75 let, ministr zahraničních věcí, poslanec, Sýkořice, člen TOP 09, navržen poslanci,
  • MUDr. Přemysl Sobotka, muž, 68 let, senátor, 1. místopředseda Senátu PČR, Liberec, člen Občanské demokratické strany, navržen poslanci,
  • Ing. Miloš Zeman, muž, 68 let, prognostik, Praha, člen Strany Práv Občanů ZEMANOVCI, navržen navrhujícím občanem.

HLASOVÁNÍ

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo  cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasování na voličský průkaz
Vydaný voličský průkaz opravňuje ve dnech prezidentských voleb k volbě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky a na zastupitelských úřadech. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (8.1.2013). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ VOLEBNÍ KOMISE V RADOTÍNĚ


Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb konaném ve dnech 11. a 12. ledna 2013 nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat za 14 dnů, tzn. 25. a 26. ledna 2013, druhé kolo. V tom kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Pokud se v prvním kole voleb na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným počtem hlasů, anebo pokud se na druhém místě umístilo několik takových kandidátů, postupují do druhého kola všichni. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Máte platný občanský průkaz?

Doporučujeme všem voličům zkontrolovat, zda jejich občanský průkaz nepozbude v době voleb platnosti, a pokud ano, aby včas požádali o vydání nového průkazu. Pro ty, kteří to nestihnou, bude v době voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha - Radotín. Zde mohou občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu Praha 16 požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu skončení jeho platnosti, ztráty, odcizení, poškození nebo zničení. Nový doklad bude vydán na počkání, avšak s dobou platnosti pouze jednoho měsíce. Je třeba přinést s sebou stávající občanský průkaz, rodný list, dvě shodné fotografie ze současné doby v čelném pohledu a 100 Kč na uhrazení správního poplatku. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutné předložit příslušné diplomy.

KONTAKT: Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel.: 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI (pdf, 104,9 kB)

Zveřejněno: 11.01.2013 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 3577 x
Vytisknout