Voličské průkazy pro volbu prezidenta republiky

V případě, že se volič nebude v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo 26. a 27. ledna 2018) zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (tzn. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem).

Žádost o vydání voličského průkazu je možno podat podle místa trvalého pobytu voliče na příslušném obecním úřadě a to osobně do 10. ledna 2018 do 16 hodin nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018. Písemné podání může být učiněno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, a to z důvodu ochrany voliče před zneužitím tohoto institutu nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 

Úřední ověření podpisu voliče provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy. Při ověření podpisu u těchto správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku, neboť zákon o správních poplatcích osvobozuje od poplatků úkony pro účely využití volebního práva. Notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR mohou naopak za provedení správního úkonu ověření podpisu poplatek požadovat. 
Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla vypuštěna možnost zažádat o vydání voličského průkazu v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc je platná pouze k převzetí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o jeho vydání), anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličské průkazy budou obecními úřady vydávány pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo) pokud volič výslovně nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo volby. Pro úplnost dodáváme, že požádat o vydání voličského průkazu lze i v době mezi prvním a druhým kolem volby. V této době budou voličské průkazy vydávány nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

Voličské průkazy pro občany s trvalým pobytem na území Městské části Praha 16 vydává Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů), náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín (kanceláře č. 14 - 16 v patře budovy).

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky (pdf, 138 kB)

 


Zveřejněno: 09.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1187 x
Vytisknout