Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu 

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Vydání občanského průkazu - změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze na žádost vydat občanovi mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním  elektronickým čipem.  Občanský průkaz (bez strojově čitelných údajů) lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - obsahuje digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu,
b) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů - občan musí předložit 2 shodné fotografie. 


Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se vydávají z důvodu:

 • z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů – s platností 6 měsíců
 • v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - s platností 6 měsíců
 • v případě, kdy je občanu vydáván občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství udělením – s platností 3 měsíce. Do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevydává opakovaně.
 • v případě, kdy občan žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva – s platností 1 měsíc. Žádost o vydání tohoto občanského průkazu se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji místně příslušnému úřadu, do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevydává opakovaně

Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, které jsou vydávány od 1.7.2000 - tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů (např. po změně trvalého pobytu nebo po změně rodinného stavu.)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu bod 4 písm. a), b), žádá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti je nutná přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, neboť se pořizuje digitalizovaná podoba občana a digitálně se zpracovává jeho podpis.

 • za občana mladšího 15 let žádá a vyhotovený občanský průkaz přebírá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost a přebírá občanský průkaz opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven
 • občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, převzetí občanského průkazu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup pro řešení životní situace jsou obsahem tohoto návodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřad městské části Praha 1 – 22, v Brně, Ostravě a Plzni k magistrátu a nebo v případě zkrácených lhůt vydání přímo na Ministerstvo vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání)

8. Na které instituci životní situaci řešit

O vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů lze požádat a vyhotovený občanský průkaz lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu občana.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve správním obvodu Praha 16 lze podat žádost o vydání občanského průkazu a občanský průkaz převzít na adrese: Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, I. patro, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu musí být předložené v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti předložte:

 • dosavadní občanský průkaz
 • doporučujeme vzít s sebou i rodný list, doklad o rodinném stavu – oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, nebo  úmrtní list partnera vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností.
 • pokud platnost OP již skončila, je potřeba dodat ještě jeden doklad (platný cestovní doklad, rodný list, popř. řidičský průkaz)

K vydání nového občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (ve zkrácené lhůtě) je občan povinen předložit:

 • pro vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vyplněnou a podepsanou žádost o občanský průkaz – občan vyplňuje pouze bílé kolonky žádosti o vydání občanského průkazu
 • dvě shodné fotografie 35 x 45 mm
 • doklady stanovené zákonem, viz níže u konkrétních situací 
 • popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

K vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15 let je třeba předložit:

 • rodný list žadatele
 • občanský průkaz zákonného zástupce

K vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15 let je třeba předložit:

 • rodný list žadatele
 • vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství České republiky žadatele o vydání občanského průkazu, ověří úřad na jeho žádost, tento údaj.

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložte:

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Pokud žádáte o zapsání rodinného stavu - oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

 • platný cestovní pas, popř. řidičský průkaz
 • rodný list nebo rodný a křestní list
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu, předložte doklad o rodinném stavu - oddací list, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, úmrtní list manžela nebo doklad o uzavření partnerství, úmrtní list partnera
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

 • rodný list nebo rodný a křestní list
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o státním občanství (popř. platný cestovní doklad ČR)
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu)
 • pokud žádáte o zapsání údaje o uzavření partnerství: doklad o uzavření partnerství jde-li o občana, který uzavřel partnerství. 
K vydání občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, předkládá opatrovník:
 • rodný list nebo rodný a křestní list občana
 • doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • pokud žádáte o zapsání rodinného stavu: doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 • pokud žádáte o zapsání údaje o partnerství: doklad o uzavření partnerství 
 • rozhodnutí soudu o omezení na svéprávnosti k právním úkonům
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem
 • je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Doporučujeme všem občanům, aby k žádosti o vydání občanského průkazu předkládali vždy matriční doklady, ve kterých je uvedeno jejich jméno, příjmení a místo narození, což je rodný list, oddací list, doklad o uzavření partnerství a pro zápis vysokoškolských titulů a vědeckých hodností – vysokoškolské diplomy, neboť v případě zjištěných rozporů mezi údaji uvedenými v občanském průkazu a údaji uvedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo evidence občanských průkazů, je občan povinen na vyžádání příslušného úřadu tyto doklady předložit. Do odstranění zjištěných rozporů není možné zaslat žádost o vydání občanského průkazu k jeho výrobě.

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu budou údaje uvedené v předložených dokladech, zkontrolovány se záznamem v informačním systému evidence obyvatel a předložené doklady občanům ihned vráceny. Dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu nebo potvrzení o občanském průkazu, je občan povinen odevzdat při převzetí nového občanského průkazu.

Fotografie k vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů musí splňovat tyto požadavky: rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními, v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazená osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Občan má možnost, k žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla prostřednictvím speciální datové schránky Ministerstva vnitra, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze příslušnému Úřadu městské části, zaslána. Pořízená fotografie musí splňovat ust. § 7 odst. 2 -5 a § 9 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Formulář pro profesionální fotografy i návod na jeho správné vyplnění naleznete na www.mvcr.cz (Úvodní strana – Služby pro veřejnost – Formuláře – Občanské průkazy)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu občan žádost nevyplňuje.

Tiskopisy žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v Praze na úřadech městských částí Praha 1 – 22,  v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.

Pokud je v evidenci cestovních dokladů vedena (od 01.01.2013 i v evidenci občanských průkazů) digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem v elektronické podobě na elektronickém formuláři (naleznete na www.mvcr.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky: hradí se v hotovosti nebo platební kartou.
zák. č. 634/2004 Sb., položka sazebníku č. 8

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  a s kontaktním elektronickým čipem zdarma
 • vydání občanského průkazu s dobou platnosti 1 měsíc zdarma
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč 
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá pobyt na území České republiky - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu (tzv. BOK) 100 Kč 
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zapsání titulu, vědecké hodnosti anebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu - 200 Kč
 • převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u jiné obce s rozšířenou působností, který žadatel uvedl v žádosti - 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem bude vydán do 30 dnů nebo ve zkrácených lhůtách od doručení žádosti o jeho vydání věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a nebo přímo na Ministerstvu vnitra + tabulka poplatků

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bude vydán na počkání nejdéle však do 15 dnů od doručení žádosti o jeho vydání věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

Pro správní obvod Prahy 16 je tímto úřadem Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení  evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese Praha - Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a.

Platnost občanských průkazů:
a) 10 let
b) 5 let (občan mladší 15 let)
c) 35 let (občan starší 70 let)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel si může zvolit vydání občanského průkazu bez uvedení rodinného nebo osobního stavu § 3 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Při převzetí občanského průkazu se kontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří se funkčnost a kapacita kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, občan si zvolí bezpečnostní osobní kód (tzv. BOK) a svým podpisem na žádosti pak potvrdí převzetí občanského průkazu (§ 8a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

Bezpečnostní osobní kód (tzv. BOK) slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit na kontaktním místě veřejné správy(§ 8a odst. 2 zák. č. 365/2000 Sb.) Po třetím chybném, po sobě jdoucím, zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické identifikace zablokuje. Odblokování provede, na žádost držitele, který musí prokázat svou totožnost, kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tento úkon podléhá správnímu poplatku.

Při předání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pokud si nechá čip aktivovat, občan zadává BOK 4 - 10 číslic, PUK 4 – 10 číslic a PIN 4 – 10 číslic.

Za občana mladšího 15 let, jedná zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Za občana omezeného na svéprávnosti jedná opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz. bod 5 odst. 2, bod 11, bod 22 tohoto návodu
Obyvatelům správního obvodu Prahy 16 doporučujeme využít služeb on-line rezervace na pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-108001-48/SC-2011, ze dne 13.12.2011, která nabyla účinnost dne 01.01.2012

(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 195/2017 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 183/2017 Sb
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne podání žádosti.

Proti rozhodnutí ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

Odvolání se podává k Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal – týká se rozhodnutí vydaných Úřady městských částí Praha 1 – 22, dle místa trvalého pobytu občana. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nesplněním povinností uvedených v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se občan dopouští přestupku. Tyto přestupky jsou řešeny dle § 16a zákona o občanských průkazech.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

a) poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d), tj. do 15 pracovních dnů:
 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu)
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je stav v občanském průkazu uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství (pokud je rodinný nebo osobní stav v občanském průkazu uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo (pokud je rodinný nebo osobní stav v občanském průkazu uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné (pokud je rodinný nebo osobní stav v občanském průkazu uveden)
 • po obdržení úmrtního listu manžela (pokud je rodinný stav v občanském průkazu uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého (pokud je rodinný nebo osobní stav v občanském průkazu uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu 
d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu (tyto údaje se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - ve správním obvodu Praha 16: Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení  evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha 5 – Radotín), odcizení občanského průkazu lze ohlásit Policii České republiky
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o vydání občanského průkazu
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
ch) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
i) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2
k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
l) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
m) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
n) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu
o) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu

Za přestupek na úseku občanských průkazů písm. a) a f), lze uložit pokutu do výše 15 000 Kč, za přestupek dle písm. b) až e) lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč, za přestupek dle písm. n) a o) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem? 

Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny údajů). Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od 1.7.2000.

Mohou po Evropské unii s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji, který je  vydán pro rodiče, cestovat současně s rodiči i jejich děti? Tyto jsou  zapsány na zadní straně občanského průkazu v kolonce „Jiné údaje“?

K cestám do států Evropské unie může na občanský průkaz se strojově čitelnými údaji cestovat pouze jeho držitel nikoli osoby zapsané v kolonce „Jiné údaje“ což jsou děti, manžel – manželka, partner – partnerka. 

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu?
Na Vaši žádost lze ode dne 1.1.2012 do občanského průkazu zapsat již jen označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecká hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností a nelze-li je všechny z důvodu nedostatku místa do občanského průkazu zapsat, určí občan, které z nich se do občanského průkazu zapíší.

V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, má povinnost předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu – Osvědčení, které vydá příslušná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství. Stejnou povinnost má občan i tehdy, kdy žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení  evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese Praha-Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a, telefon: 234 128 247, 234 128 229, 234 128 245. V hlavním městě Praze Úřady městský částí Praha 1 – 22, Rady a služby Ministerstva vnitra, Magistrát hlavního města Prahy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Hlášení trvalého pobytu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

26. Kontaktní osoby

Čermáková Lenka 
Legnavská Mária
Raková Petra
Šustková Jitka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.7.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Předkládá–li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed. Stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993.) 

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit též rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky 

o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním), např. doklad o rozvodu manželství.
Zveřejněno: 26.05.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 18.07.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 53638 x
Vytisknout