Výdej údajů z evidence obyvatel

Výdej údajů z evidence obyvatel

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Výdej údajů z evidence obyvatel

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky(dále jen občan), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o poskytnutí údajů může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a poskytuje jej jen Ministerstvo vnitra. Za obyvatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům podává žádost jeho opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K té se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Žádost o poskytnutí údajů lze podat osobně na tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel,“ musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů, obyvatel vyplňuje pouze bílé kolonky formuláře.
Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat: 
jméno (popř. jména), příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní účastí na příslušném úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze Úřady městských částí Praha 1 - 22.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve správním obvodu Prahy 16 je tímto poskytovatelem Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247.

Např. vždy, pokud je obyvatel vyzván jiným orgánem k předložení potvrzení údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a nejsou uvedeny v občanském průkazu, který má v držení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jeden z níže uvedených dokladů k ověření totožnosti žadatele:

  • občanský průkaz 
  • cestovní pas 
  • průkaz o povolení k pobytu pro cizince 
  • průkaz povolení k pobytu azylanta
  • doklad o změně rodinného stavu, pokud tato změna není zapsaná v občanském průkazu a občan žádá o poskytnutí údaje o rodinném stavu + občanský průkaz
  • potvrzení o změně trvalého pobytu, pokud tato změna není zapsaná v občanském průkazu a občan žádá poskytnutí údaje o trvalém pobytu + občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému,“ pro osobní podání je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz  a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.  (Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadu městské částí Praha 1 – 22)

Ve správním obvodu Prahy 16 u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, telefon: 234 128 229, 234 128 244, 234 128 245 a 234 128 247.

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému,“ kterou lze podat elektronicky, je ke stažení na www.mvcr.cz.  Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za každou i započatou stránku poskytnuté informace je 50 Kč, při písemném podání se hradí v hotovosti,obyvateli bude vydána stvrzenka o zaplacení tohoto správního poplatku.
V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol uvede číslo ve tvaru 1111…., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyř nebo trojmístné číslo, např. 11115823 nebo 1111268). Variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod. První číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433, jako zpráva pro příjemce se uvede jméno, popř. jména a příjmení žadatele.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, při písemném podání dle potřeby obyvatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném subjektům, které mají oprávnění požadovat údaje stanoveno ve svých zvláštních právních předpisech.

Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, poskytuje osobní údaje z informačního systému Ministerstvo vnitra, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel sdělí, zda písemnou odpověď převezme osobně nebo využije možnost zaslání písemné odpovědi na určenou adresu pobytu. Písemnost lze zaslat do vlastních rukou na doručenku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádnou elektronickou službu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/20004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Další informace nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Poskytnutí informace z evidence občanských průkazů a poskytnutí informace z evidence cestovních dokladů - občan může požádat na příslušném úřadě v místě trvalého pobytu.

Občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu Prahy 16, mohou po vyplnění žádosti, požádat o tyto informace u Úřadu městské části Praha 16, Odbor občansko správní, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín.

Správní poplatek 50 Kč za každou započatou stránku písemné informace je hrazen v hotovosti, občan obdrží stvrzenku o zaplacení tohoto poplatku.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

26. Kontaktní osoba

Čermáková Lenka 
Legnavská Mária 
Raková Petra 
Šustková Jitka 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.7.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.7.2019

29. Datum konce platnosti popisu

neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

neuvedeno

Zveřejněno: 26.05.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 16.07.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12261 x
Vytisknout