Vyjádření Městské části Praha 16 k petici za zachování bludiště

Městské části Praha 16 byla dne 3. listopadu 2017 doručena petice za zachování tújového bludiště v ul. K Lázním (pozemek parcelní číslo 1470/1 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve svěřené správě nemovitosti Městské části Praha 16).

Petice za zachování tújového bludiště (pdf, 342 kB)

K jednotlivým bodům uvádíme následující:

  1. Tújové bludiště je určitě smysluplný projekt, ale pro jinou lokalitu. Vzniklo zhotovitelem a tehdejším vlastníkem pozemku bez jakékoliv návaznosti a koordinace na připravované projekty městské části. Záměr vybudovat v této lokalitě přírodní koupaliště a připravit výstavbu bazénu deklarovalo vedení radnice už v roce 2010. Projekt biotopu byl situován na ekologicky problematické pozemky po bývalé ČOV a technických služeb a zázemí pro biotop a bazén na pozemky školního areálu. Rozšíření o bazénovou halu pak navazuje na vybudované zázemí. Parkovací plocha místo tújí je nutná náhrada za chybějící parkovací místa v důsledku výstavby bazénu a zlepšení možnosti parkování v oblasti školy a sportovních areálů.  Projekt byl připraven v návaznosti na ekonomické možnosti městské části a v duchu trvale udržitelného rozvoje.
    Dovolíme si vyjádřit přesvědčení, že smysluplnost a využitelnost projektů biotopu a bazénu má několikanásobně vyšší přidanou hodnotu pro občany Radotína, než bludiště. Umístění bazénu do této lokality je logické vzhledem k blízkosti a propojení na školní a sportovní areály a možnosti pozemků ve svěřené správě městské části.

  2. Situace a režim provozu bazénu během roku nezpůsobí zásadní navýšení dopravy a případný dopravní kolaps. Bazén má projektovanou maximální hodinovou kapacitu 90 plavců. Budoucí provoz je plánován na 10 měsíců, přesněji od září do června, s tím, že během prázdnin bude omezený provoz nebo budou probíhat sanitární práce. V návaznosti na stávající provoz biotopu během letních měsíců připravuje městská část variantní opatření a řešení dopravy, které komunikuje se zástupci občanů z Loučanské ulice a s členy pracovní skupiny řešící dopravu na území městské části, následně bude projednáno i na Dopravně bezpečnostní komisi Rady městské části.

    Součástí projektu úpravy pozemku 1470/1 je i úprava a rozšíření místní komunikace K Lázním k zamýšlenému vjezdu na odstavnou plochu. Úpravy se budou týkat i areálu Beach Arény tak, aby došlo k zlepšení bezpečnosti pro chodce. Projekt nepočítá s křížením s cyklostezkou a zůstane i zachován chodník kolem biotopu směrem k Říčním lázním. Odstavná plocha není určená pouze pro návštěvníky biotopu nebo bazénu, ale i pro návštěvníky neustále více navštěvovaných sportovních areálů RSK a SC Radotín. 

  3. Vzhledem k plánovanému provozu bazénu a z výše uvedeného vyplývá, že zatížení oblasti exhalacemi a hlukem nebude výrazně vyšší než teď. Stavební úpravy plánovaného přechodu mezi vstupem do biotopu a Beach Arénou zlepší bezpečnost chodců a zároveň zpomalí pohyb aut.

  4. Návrh vybudování podzemního parkoviště je v této lokalitě ekonomicky a především technicky nereálné. Náklady na výstavbu parkoviště by násobně překročily výši investice do bazénu a provozně by podobné podzemní parkoviště pod úrovní spodní vody a v geologicky problematickém území bylo velice neekonomické. Parkoviště pro současné areály je potřeba i v návaznosti na připravované řešení dopravy v této lokalitě. I když to nemá se situací v uvedené oblasti nic společného, tak tvrzení, že parkovišť je v Radotíně dost, neodpovídá situaci a stavu počtu aut v centru městské části. Nárůst a dostupnost aut je odrazem doby. Vybudování odstavné plochy na pozemku 1470/1 a dopravní opatření zlepší situaci v této lokalitě. 

Petici podepsalo více než 500 občanů, z toho cca 150 s trvalým bydlištěm v naší městské části. Petice bude projednána na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 16 dne 18. prosince 2017.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 23.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3616 x
Vytisknout