Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Zábor veřejného prostranství

4. Základní informace k životní situaci

Záborem veřejného prostranství se rozumí např. umístění kontejneru, skládka stavebního materiálu, havárie inženýrských sítí, umístění cirkusů a zařízení lunaparků, sportovní a kulturní akce.
Užívání veřejného prostranství (záboru) podléhá vyhlášce hl. m. Prahy č. 24/2003 Sb., o místním poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 16

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě vyplněného tiskopisu, který podá na podatelnu, vystaví odbor místního hospodářství souhlasné stanovisko s vyměřením místního poplatku. Po nahlášení ukončení  záboru je zástupcem OMH provedena kontrola a následně dle potřeby vystaven předávací protokol.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Potřebné informace lze získat na odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 16.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, odbor místního hospodářství, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor místního hospodářství, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zábor je nutné přinést jednoduchý situační nákres.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zábor veřejného prostranství - odbor místního hospodářství (pdf, 25 kB)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - oddělení dopravy odboru výstavby, dopravy a životního prostředí (pdf, 27,2 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/2003 dle § 2 písmena a) je sazba dle účelu záboru 2 až 20 Kč/m2/den. Poplatek se hradí na účet ÚMČ Praha 16 nebo složenkou, případně osobně na pokladně ÚMČ Praha 16.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je pět pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci řešení životní situace jsou zaměstnanci oddělení dopravy odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Splnění stanovených podmínek souhlasného stanoviska.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 24/2003 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Povolení záboru komunikace vydává správce veřejné komunikace, kterým je odbor místního hospodářství v součinnosti s oddělením dopravy odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě nedodržení podmínek vydaného souhlasného stanoviska bude v budoucnu žadateli dáno stanovisko zamítavé.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor místního hospodářství.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor místního hospodářství Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Zeman Martin 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.2.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

11.2.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pokud dojde k prodloužení či zkrácení stanovené doby záboru, nebo pokud se zábor vůbec neuskuteční, je třeba toto neprodleně sdělit kontaktním osobám odboru místního hospodářství.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14641 x
Vytisknout