Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Rada městské části Praha 16 zve občany na řádné XXI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 19. září 2018 od 16.00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě u Koruny.

Rada městské části Praha 16
zve občany

na řádné XXIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná
ve středu 19. září 2018 od 16.00 hod. v Kulturním středisku Koruna

PROGRAM:

1)  Kontrola zápisu z XXI. řádného zasedání ZMČ ze dne 18.6.2018 a XXII. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 16.7.2018

2)  Kontrola plnění usnesení

3)  STA + OE - informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-07/2018

4)  STA + OE - návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018

5)  STA + OE - zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 25.6.2018

6)  STA + OE - zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10.9.2018

7)  STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující společností 2M Development, s.r.o., Zbraslavská 32/2, Praha 5 – Malá Chuchle, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem č. 3653-14/2018 jako pozemek parc.č. 2087/176 v k.ú. Radotín o výměře 39 m2

8)  STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími Jindřichem a Věrou Paškovými, Praha 4 – Chodov, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1706/12, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 27 m2

9)  STA + OMH - uzavření smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Oldřichem Kučerou, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1108/117, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 19 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku

10)  STA + OMH - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví nemovité věci a o převodu a převzetí místní komunikace mezi budoucím nabyvatelem MČ Praha 16 a budoucím stavebníkem panem Františkem Vlkem, Praha 4 – Braník

11)  STA + OMH – uzavření směnné smlouvy mezi první směňující MČ Praha 16 a druhým směňujícím panem Zdeňkem Krupilem, Černošice, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 1470/4 v celkové výměře 87 m2 a části pozemku parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3681-114/2018 jako část „d“ o výměře 163 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/1 v k.ú. Radotín v celé výměře 167 m2 a části pozemku parc.č. 1470/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3681-114/2018 jako část „b“ o výměře 48 m2 ve vlastnictví pana Zdeňka Krupila, s finančním vypořádáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků ze strany MČ Praha 16

12)  STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi prvním směňujícím MČ Praha 16 a druhými směňujícími manželi Zdeňkem Špaňhelem a Jaroslavou Špaňhelovou, Praha 5 – Stodůlky, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 2537/2 v k.ú. Radotín o výměře  12  m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 85/3 v k.ú. Radotín o výměře  10 m2 v podílovém spoluvlastnictví druhých směňujících

13)  STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, které jsou ve výkresu záboru částí pozemků označeny jako část D o výměře 22 m2 a část E o výměře 228 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1909 v k.ú. Radotín panu Ing. Janu Martincovi, Praha 5 – Radotín

14)  STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je ve výkresu záboru částí pozemků označena jako část H o výměře 173 m2, vlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1903 v k.ú. Radotín panu Jaroslavovi Váňovi a paní Martině Váňové, Praha 5 – Radotín

15)  STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnických podílů id. 3/5 pozemků parc.č. 1892/43 a parc.č. 1892/45 v k.ú. Radotín, vzniklých dle Geometrického plánu č. 3613-129/2017 dělením pozemků parc.č. 1892/10 a parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi staveb bez čp/če – garáží na pozemcích postavených paní Kláře Chod, Praha 5 - Radotín

16)  STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/46 v k.ú. Radotín, vzniklého dle Geometrického plánu č. 3613-129/2017 dělením pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže na pozemku postavené panu Markovi Kučerovi, Praha 5 – Radotín

17)  STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín panu Janu Jelínkovi, Praha 5 – Radotín + uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovité věci mezi budoucí prodávající MČ Praha 16 a budoucím kupujícím panem Janem Jelínkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 3948 m2

18)  STA – informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16

19)  Místostarosta Ing. Bouzek – informace o investiční výstavbě v Radotíně

20)  Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení XXIII. zasedání ZMČ Praha 16

21)  Dotazy členů zastupitelstva

22)  Diskuse - dotazy občanů

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 12.09.2018 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 424 x
Vytisknout