Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

Řádné VI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se koná v pondělí 25. září od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2.Rada městské části Praha 16
zve občany na
řádné VI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16,
které se koná v pondělí 25. září od 17.00 hod. v aule Základní školy Praha-Radotín, Loučanská 1112/2

Program:
 1. Kontrola zápisu z V. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 19. června 2023

 2. Kontrola plnění usnesení
  revokace usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. IV/7/23 ze dne 24. dubna 2023 ve věci uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši 108.540,- Kč, z důvodu odstoupení kupujícího od koupi nemovité věci

 3. STA + OE - informace o hospodaření Městské části Praha 16 za období od ledna do června 2023

 4. STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 7/2023 do čísla 9/2023

 5. STA + OE - zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 12. června 2023 a 11. září 2023

 6. STA + OE - zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 16 ze dne 4. září 2023

 7. STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícím panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1721/26, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4016-5997/2023 jako pozemek parc.č. 1721/34, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 5 m2, za kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 038562/2023-222 na výši 6.660,- Kč 

 8. STA + OMH - uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími  OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2628/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3817-22/2020 jako pozemek parc.č. 2628/13, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín o výměře 62 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem na výši  245.000,- Kč

 9. STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2092, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 2092 o výměře 96 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/25, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 75 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr a cen směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 stanoveného znaleckým posudkem na výši 138.140,- Kč

 10. STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a panem OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2510/2 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/15 v k.ú. Radotín o výměře 11 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16, za část pozemku parc.č. 2496/4 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2496/24 v k.ú. Radotín o výměře 2 m2 ve vlastnictví OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 stanoveného znaleckým posudkem na výši 10.380,- Kč

 11. STA + OMH – záměr uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3107/2013 ze dne 19. prosince 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. srpna 2014, Dodatku č. 2 ze dne 27. října 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. června 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 24. ledna 2023, mezi budoucí prodávající Městskou částí Praha 16 a budoucí kupující společností Residence Radotín Dva, s.r.o., Na Harfě 337/3, Praha 9-Vysočany, jehož předmětem je sjednocení časového rámce pro uzavření kupní smlouvy

 12. STA + OMH - podání žádosti Městské části Praha 16 na vyslovení souhlasu Rady hlavního města Prahy k provedení majetkových úkonů bezúplatného převodu objektu č.p. 43 (stará výpravní budova) a pozemku parc.č. 2652/1 v k.ú. Radotín z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, do vlastnictví hlavního města Prahy s následným svěřením do správy Městské části Praha 16 

 13. STA + OMH - podání žádosti na hl. město Prahu o převod pozemku parc.č. 1463/8, orná půda v k.ú. Radotín o výměře 481 m2 do svěřené správy Městské části Praha 16

 14. STA + OMH - podání žádosti na hl. město Prahu o odejmutí svěřené správy k 1 ks sloupu veřejného osvětlení náležícího Městské části Praha 16, který je evidován v ulici Václava Balého na pozemku parc.č.  2546/1 v k.ú. Radotín

 15. STA + OMH - záměr prodeje části pozemku parc.č. 357/35, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 4061-124/2023 jako pozemek parc.č. 357/75 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2 Společenství vlastníků domu náměstí Osvoboditelů 1363, IČ: 28865171, náměstí Osvoboditelů 1363/2, Praha-Radotín

 16. STA + 1. místostarosta - návrh založení organizace s právní subjektivitou, a to Kulturně komunitního centra Koruna, z.ú. (zapsaný ústav) za účelem provozování kulturně komunitního centra Koruna a zajištění kulturních a komunitních činností na území Městské části Praha 16, transformací z organizační složky Městské části Praha 16 a k odsouhlasení Zakládací listiny ústavu

 17. 1. místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 201/2023 (5027/2023) mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IČ: 27403505, U Plynárny 500, Praha 4, jejímž předmětem je zatížení pozemků parc.č. 2510/2, 3108/23 a 3108/24 v k.ú. Radotín věcným břemenem umístění a provozování plynárenského zařízení za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH

 18. STA - informace o činnosti odborů Úřadu městské části Praha 16, příspěvkových organizací a organizačních složek Městské části Praha 16

 19. I. místostarosta – informace o investiční výstavbě v Radotíně

 20. Návrhový výbor – odsouhlasení usnesení VI. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16

 21. Dotazy členů zastupitelstva

 22. Diskuse - dotazy občanů

Bod „Dotazy občanů“ bude zařazen od 19.00 - 19.30 hod.


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 15.09.2023 – Eva Javorská ; Přečteno 263 x
Vytisknout