PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Ředitel/ředitelka školy
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: ÚMČ Praha 22
Adresa: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

Rada MČ Praha 22 na základě usnesení č. 10 ze dne 24. ledna 2018, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky školy:

Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927

Požadavky:
- odborná kvalifikace dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- minimální tříletá praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004 Sb.
- odborné, řídící a organizační schopnosti
- znalost problematiky řízení školy, školské legislativy a školské problematiky
- znalost českého jazyka
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- uživatelská znalost práce na PC

K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení
- strukturovaný životopis
- koncepci rozvoje školy s respektováním výchozích podmínek MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (v rozsahu max. 4 stran formátu A4)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle §4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971.
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení
- doklad o znalosti českého jazyka v souladu s ustanovením § 4 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Předpokládaný nástup: 1.8.2018

Přihlášky s doklady zasílejte nejpozději do 28. února 2018 do 14.00 hodin včetně, doručené poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: Městská část Praha 22, Úřad MČ Praha 22, odbor kanceláře úřadu, Nové náměstí 1250, Praha 10, PSČ 104 00.

Obálku označte textem: „Konkurzní řízení MŠ Za Nadýmačem – „neotvírat“