PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Ředitel/ředitelka Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 8
Adresa: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň

Příloha usnesení č. Usn RMC 0053/2018
Rady městské části Praha 8
ze dne 7. února 2018


Rada městské části Praha 8

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení na funkci ředitele
Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

• plná způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky
K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu) s důrazem na: ekonomickou stránku řízení školy, rozvoj klíčových kompetencí a silných stránek školy, koncepce by měla vycházet ze současného stavu školy a být co nejkonkrétnější
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
• doklad o znalosti českého jazyka - v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha 8 - Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 19.3.2018 v 18:00 hodin. Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ Hovorčovická“.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 0053/2018 ze dne 7.2.2018.