PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: Pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha - Lipence
Adresa: K Obci 47,155 31 Praha-Lipence

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence
IČO: 00241431 e-mail: urad@mclipence.cz
ISDS: a4da5ui tel.: 257921167
www.praha-lipence.cz

Č.j.:592/5-2021

V Praze dne 03. května 2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence
vyhlašuje dne 03. května 2021 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel

Pracovní poměr na dobu: neurčitou s tří měsíční zkušební dobou
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)
Místo výkonu práce: Praha

Termín nástupu: 1. července 2021 nebo dle dohody
Platové zařazení: 4. platová třída podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, příloha č. 1
(platové rozpětí od 13 650,- do 19 770,- Kč, dle započitatelné praxe)
- po ukončení zkušební doby možnost přiznání osobního ohodnocení

Rozsah vykonávané práce:
- řízení a údržba motorových vozidel v majetku MČ Praha-Lipence, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg - údržba zeleně na území MČ Praha-Lipence formou sekání, hrabání a odvozu trávy z veřejných ploch, seřezávání větví stromů, keřů a náletových dřevin - čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu, seškrabováním shrnováním, mytím apod., včetně odvozu odpadů a udržování průchodnosti a odtoku dešťových vod odpadovými kanálky - vyprazdňování odpadkových košů a košů na psí exkrementy, zajištění chodu a provozu sběrného místa MČ Praha-Lipence - provádění drobných údržbářských prací na majetku MČ Praha-Lipence

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který splňuje podmínky:
- občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který ovládá český jazyk a dosáhl věku 18 let
- dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání
- držitel řidičského oprávnění min. skupiny „B“
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost k požadovanému výkonu práce

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní spojení a e-mailovou adresu
- datum a podpis

K přihlášce je nutné přiložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Výhodou:
- manuální zručnost a časová flexibilita
- znalosti a zkušenosti práce se zahradní technikou (sekačky, křovinořezy, plotové nůžky)
- zkušenosti s řízením a obsluhou komunálních vozidel

Písemné přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na podatelnu:
Úřadu MČ Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
nejpozději do 12:00 hod. dne 28. května 2021
Obálku s přihláškou viditelně označit: „Výběrové řízení – pracovník“
Případné doplňující informace poskytne:
tajemník úřadu MČ Praha – Lipence Ing. Petr Jindra tel.: 257 924 350

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv k jeho průběhu.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu